Свързване на смартфон

  1. Свържете към смартфона единия край на свързващия кабел, предоставен с този модул.
  2. Свържете другия край на свързващия кабел към порта INPUT (вход) на монитора.

Забележка

  • Ако изключите свързващия кабел, докато снимате, снимането ще прекъсне. В този момент на смартфона може да се появи съобщение за повторно свързване на този модул. Следвайте инструкциите.
  • Не можем да гарантираме производителността, ако използвате кабел, различен от предоставения с този модул свързващ кабел. Винаги използвайте предоставения свързващ кабел.
  • Когато свързващият кабел се включи, мониторът мига за момент в резултат на захранването с енергия. Това не е неизправност.