Правна информация


Преди употреба прочетете отделно предоставената листовка с важна информация.


Това помощно ръководство се публикува от Sony Corporation или местният филиал на фирмата без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени на настоящото помощно ръководство в резултат на печатни грешки, неточности в текущата информация или усъвършенстване на програмите и/или оборудването могат да се извършват от Sony Corporation по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включвани в новите издания на настоящото помощно ръководство.


1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan


Производител: Sony Corporation
Вносител в ЕС/упълномощен представител на производителя: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.
Вносител в Обединеното кралство/упълномощен представител на производителя: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Обединеното кралство.


Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.


Посетете https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html за допълнителна информация.


Всички илюстрации са единствено с примерна цел и може да не отразяват точно действителния аксесоар.