Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.

Изображение на разделен екран и компоненти, показващи всяка част по число. Горна половина, 1. Граница, 2. Долна половина, 3. Долна област, от дясно на ляво, 4 и 5.

  1. Приложение 1
  2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
  3. Приложение 2
  4. Бутон Начало – връщане към началния екран
  5. Бутон „Назад“ – връщане към предишния екран

Забележка

  • Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

  1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

  1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.