Záznam

Na nahrávanie zvuku používajte prijímač pripevnený k fotoaparátu/videokamere a mikrofón pripevnený na odev predmetnej osoby.

 1. Zapnite fotoaparát/videokameru a nastavte ho/ju do pohotovostného režimu.
 2. Zapnite prijímač aj mikrofón.
  • Pomocou posuvného prepínača (MIC OUT ANALOG/Napájanie OFF/DIGITAL) na prijímači vyberte požadovaný zvukový výstup.

  • Vypínačom na mikrofóne vyberte „ON“.

  Okamžite po zapnutí prijímača aj mikrofónu začne kontrolka LINK na oboch zariadeniach blikať pomaly na modro. Znamená to, že každé zo zariadení vykonáva sériu pokusov na detekciu, pripojenie a overenie druhého zariadenia. Po vytvorení komunikačného pripojenia medzi zariadeniami a pri dostupnosti záznamu čistého zvuku kontrolka LINK na oboch zariadeniach prestane blikať a bude svietiť na modro.

  Ak sa nevytvorí žiadne pripojenie, priblížte viac k sebe mikrofón a prijímač a vykonajte nový pokus. Na zariadenia môže vplývať prostredie alebo iné faktory.

 3. Skontrolujte, že kontrolka LINK na prijímači svieti a na fotoaparáte/videokamere stlačte tlačidlo na nahrávanie.

Poznámka

 • Zvukový výstup „DIGITAL“ nemusí byť v závislosti od fotoaparátu/videokamery podporovaný. Modely fotoaparátov/videokamier s podporou zvukového výstupu „DIGITAL“ nájdete na webovej lokalite:

  https://www.sony.net/dics/w2bt/

 • Ak posuvným prepínačom na prijímači vyberiete zvukový výstup, ktorý váš fotoaparát/videokamera nepodporuje, na obrazovke s hľadáčikom vo fotoaparáte/videokamere sa môže zobraziť správa s upozornením. V takom prípade vyberte podporovaný zvukový výstup.

 • Kým prebieha nahrávanie, zmena režimu prijímača prepínačom režimu môže spôsobiť poruchu pri prepínaní režimu prijímača, poruchu nahrávania zvuku kvôli odpojeniu komunikácie alebo šum v zázname. Pred výberom režimu prijímača prepínačom režimu zastavte nahrávanie.

 • Kým prebieha nahrávanie, zmena hlasitosti zvukového záznamu prepínačom ATT môže spôsobiť nahratie prevádzkových zvukov prepínača. Pred výberom hlasitosti zvukového záznamu pomocou prepínača ATT zastavte nahrávanie.

 • Aby ste predišli možnosti nahratia potvrdzujúceho pípnutia (Audio signals) touto jednotkou pri spustení nahrávania, odporúčame vo fotoaparáte/videokamere nastaviť položku [Audio signals] na [Off]. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho fotoaparátu/videokamery.

 • Ak sa bude táto jednotka používať v režime MIX a prijímač aj mikrofón zachytia rovnaký zvuk, dôjde k ozvene alebo zvuku klepania. Mikrofón umiestnite ďalej od prijímača, aby nezachytili rovnaký zvuk.

 • Ak sa bude táto jednotka používať v režime MIX a napájanie mikrofónu sa vypne alebo prijímač a mikrofón nebudú pri spustení nahrávania pripojené, môže sa nahrať šum alebo sa nenahrá žiadny zvuk. Skontrolujte, že kontrolka LINK na prijímači aj mikrofóne svieti na modro a že je vytvorené spojenie; potom spusťte nahrávanie.

 • Prijímač sa napája aj z fotoaparátu/videokamery. V závislosti od fotoaparátu/videokamery však napájanie nemusí byť možné. Modely fotoaparátov/videokamier s podporou napájania prijímača nájdete na webovej lokalite:

  https://www.sony.net/dics/w2bt/