Technológia bezdrôtovej komunikácie pomocou rozhrania Bluetooth®

  • Technológia bezdrôtovej komunikácie pomocou rozhrania Bluetooth umožňuje komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami s rozhraním Bluetooth bez použitia káblov. K zariadeniam, ktoré môžu využívať túto technológiu, patria počítače, počítačové periférne zariadenia a smartfóny.

  • Prijímač aj mikrofón sú výrobne nastavené na vzájomnú komunikáciu. Preto nie je potrebné vykonávať operácie, ktoré sa bežne požadujú v prípade zariadení s rozhraním Bluetooth, ako je párovanie a zadanie prístupového kódu. Komunikácia nie je možná, ak sa prijímač a mikrofón nepredávajú ako pár, v prípade viac mikrofónov alebo akéhokoľvek iného zariadenia s rozhraním Bluetooth, ako je smartfón, počítač atď.

Poznámka

  • Bezdrôtový mikrofón môže byť ovplyvnený v nasledujúcich podmienkach.

    • Ak sú medzi prednou stranou prijímača a mikrofónom prekážky, napríklad ľudia, kovové predmety, steny, reflexné povrchy.

    • Ak sa používa v prostredí systému bezdrôtovej siete LAN, blízko viacerých prevádzkovaných zariadení s rozhraním Bluetooth, blízko činnej mikrovlnnej rúry alebo v prostredí s výskytom elektromagnetických vĺn.

  • Ak sa mikrofón umiestni v bezprostrednej blízkosti fotoaparátu/videokamery, kvôli rádiofrekvenčnému rušeniu sa môže nahrať šum. Mikrofón počas používania umiestnite aspoň 1 m od fotoaparátu/videokamery.

  • Ak kvôli zhoršeniu komunikácie dochádza k šumeniu alebo nepočuť žiadny zvuk, kontrolka LINK na prijímači bude rýchlo blikať na modro. Overte, že zariadenia nie sú od seba veľmi vzdialené a že medzi nimi nie sú žiadne prekážky. Pokračujte v používaní, keď kontrolka LINK bude svietiť na modro nepretržite.