Systém nefunguje správně.

Resetujte systém na výchozí tovární nastavení.

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

 1. Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) od systému, potom jej opět zapojte.
 2. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).
 3. Podržte tlačítka GUITAR a MEGA BASS stisknutá přibl. 3 sekundy.

  Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární hodnoty potom, co všechny indikátory na systému blikají déle než 3 sekundy.

  Na displeji se zobrazí [RESET].

  Po dokončení resetování se systém automaticky restartuje. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární nastavení (s výjimkou některých hodnot nabídky instalace). Resetování všech hodnot nabídky instalace viz Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty.