Nabídka nastavení

V nabídce instalace lze upravovat různá nastavení.

Pro spuštění nabídky instalace přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP, když je přehrávání ve funkci DVD/CD či USB zastaveno.

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace. Pro navigaci v nabídce instalace používejte tlačítka(nahoru)/(dolů) a(zadat).

Pro ukončení nabídky přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

Zobrazené položky se liší v závislosti na zemi či regionu.

Poznámka

  • Nastavení přehrávání uložená na disku mají přednost před nastaveními v nabídce instalace. Proto nemusejí být některá nastavení v nabídce instalace provedena.

Nastavení jazyka – volba [LANGUAGE SETUP]

Volba [OSD] Nastaví jazyk zobrazení na obrazovce.
Volba [MENU]

(pro nosič DVD VIDEO)

Nastaví jazyk pro nabídku DVD.
Volba [AUDIO]

(pro nosič DVD VIDEO)

Přepne jazyk zvukové stopy.

Když vyberete možnost [ORIGINAL], vybere se prioritní jazyk na disku.

Volba [SUBTITLE]

(pro nosič DVD VIDEO)

Přepne jazyk titulků.

Když vyberete možnost [AUDIO FOLLOW], změní se jazyk titulků podle jazyka, který jste vybrali pro zvukovou stopu.

Poznámka

  • Když vyberete možnost [OTHERS ] ve volbě [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE], zadejte kód jazyka pomocí číselných tlačítek.

    Kód jazyka viz Seznam kódů jazyků.

Nastavení televizní obrazovky – volba [VIDEO SETUP]

Volba [TV TYPE]

(pro nosič DVD VIDEO)

Volba [16:9]*1

Vybere se, když připojíte širokoúhlý televizor nebo televizor s funkcí širokoúhlého režimu.

Volba [4:3 LETTER BOX]

Vybere se, když připojíte televizor s obrazovkou o poměru stran 4:3, který nemá funkci širokoúhlého režimu. Zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy nahoře a dole.

Volba [4:3 PAN SCAN]

Vybere se, když připojíte televizor s obrazovkou o poměru stran 4:3, který nemá funkci širokoúhlého režimu. Zobrazí obraz s plnou výškou na celé obrazovce s oříznutými stranami.

Volba [4:3 OUTPUT]

(pro nosič DVD VIDEO)

Volba [FULL]*1

Vybere se, když připojíte televizor s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazí obraz s poměrem stran 4:3 v poměru stran 16:9 i na širokoúhlém televizoru.

Volba [NORMAL]

Změní velikost obrazu podle velikosti obrazovky s poměrem stran původního obrazu. Zobrazí černé pruhy vlevo a vpravo v případě, že přivádíte obraz s poměrem stran 4:3.

Volba [COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]*2

(pro nosič VIDEO CD)

(Kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)

Volba [AUTO]*1 Generuje videosignál podle barevného systému disku. Vyberte toto nastavení v případě, že televizor používá DUÁLNÍ systém.
Volba [PAL] Generuje videosignál v systému PAL.
Volba [NTSC] Generuje videosignál v systému NTSC.
Volba [PAUSE MODE]

(pro nosič DVD VIDEO)

Volba [AUTO]*1 Generuje obraz bez třesu včetně předmětů, které se dynamicky pohybují. Obvykle vyberte toto nastavení.
Volba [FRAME] Generuje obraz ve vysokém rozlišení včetně předmětů, které se dynamicky nepohybují.

*1 Výchozí nastavení

*2 Podrobnosti viz Zapojení televizoru.

Nastavení možností zvuku – volba [AUDIO SETUP]

Volba [AUDIO DRC]

(pro nosič DVD VIDEO)

(Dynamic Range Compression)

Volba [OFF]* Vyp.
Volba [STANDARD] Vybere se při sledování filmů s nízkou hlasitostí pozdě v noci. Dynamický rozsah je komprimován podle záměru mistra zvuku.
Volba [TRACK SELECTION]

(pro nosič DVD VIDEO)

Volba [OFF]* Nedává žádnou prioritu.
Volba [AUTO] Dává prioritu zvukové stopě, která obsahuje nejvyšší počet kanálů při přehrávání nosiče DVD VIDEO, na němž jsou nahrány různé audioformáty (PCM, audio MPEG či Dolby Digital).

Volba [A/V SYNC]

DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

(pouze videosoubory)

Volba [OFF]* Nic neupravuje.
Volba [ON] Upravuje zpoždění mezi obrazem a zvukem, když není zvuk synchronizován se zobrazeným obrazem.

Volba [DOWNMIX]

(pro nosič DVD VIDEO)

Volba [NORMAL]* Generuje vícekanálový zvuk do 2kanálového stereofonního signálu.
Volba [DOLBY SURROUND] Generuje vícekanálový zvuk do 2kanálového signálu prostorového zvuku.

* Výchozí nastavení

Poznámka

  • Volba [DOWNMIX] funguje pouze pro konektor HDMI OUT (TV) ARC na systému.

Nastavení systému – volba [SYSTEM SETUP]

Volba [SCREEN SAVER] Volba [ON]*

Zobrazí obraz spořiče obrazovky v případě, že systém není přibl. 15 minut obsluhován. Spořič obrazovky ukončíte stisknutím tlačítek (hlasitost) +/- (nebo tlačítek VOLUME -/+ na systému).

Volba [OFF] Vyp.
Volba [BACKGROUND] Volba [JACKET PICTURE]* Zobrazí na pozadí obraz obalu (statický snímek) nahraný na disku.
Volba [GRAPHICS] Zobrazí na pozadí přednastavený obraz uložený v systému.
Volba [BLUE] Nastaví modrou barvu pozadí.
Volba [BLACK] Nastaví černou barvu pozadí.
Volba [PARENTAL CONTROL] Nastaví omezení přehrávání. Podrobnosti viz Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola).

Volba [MULTI-DISC RESUME]

(pro nosič DVD VIDEO/VIDEO CD)

Volba [ON]* Uloží bod obnovení přehrávání do paměti pro max. 6 disků.
Volba [OFF] Spustí přehrávání v bodu obnovení přehrávání pouze pro aktuální disk v systému.
Volba [RESET] Vrátí nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty. Podrobnosti viz Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty.

* Výchozí nastavení

Nastavení možností HDMI – volba [HDMI SETUP]

Volba [HDMI RESOLUTION] Volba [AUTO(1920x1080p)]*1 Generuje videosignály podle rozlišení televizoru.
Volba [1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3 Generuje videosignály podle vybraného nastavení rozlišení.
Volba [YCBCR/RGB(HDMI)] Volba [YCBCR]*1 Generuje videosignály YCBCR.
Volba [RGB] Generuje videosignály RGB.
Volba [AUDIO(HDMI)] Volba [AUTO]*1 Generuje audiosignály v původním formátu z konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC na systému.
Volba [PCM] Generuje 2kanálové signály s lineárním PCM z konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC na systému.
Volba [CONTROL FOR HDMI] Volba [ON]*1 Funkce Ovládání pro HDMI je zaktivována. Systém a televizor připojený pomocí kabelu HDMI lze vzájemně obsluhovat.
Volba [OFF] Vyp.
Volba [AUDIO RETURN CHANNEL]

(K dispozici při nastavení volby [CONTROL FOR HDMI] na [ON])

Volba [ON]*1 Lze poslouchat televizní zvuk z reproduktorů systému.

Tuto funkci nastavte, když je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Kanál návratu zvuku (ARC).

Volba [OFF] Vyp.
Volba [STANDBY LINKED TO TV]

(K dispozici při nastavení volby [CONTROL FOR HDMI] na [ON])

Volba [AUTO]*1 Když vypnete televizor, systém se automaticky vypne za následujících podmínek:
  • Při přehrávání videa ve funkci DVD/CD či USB.

  • Když je přehrávání zvuku zastaveno ve funkci DVD/CD či USB.

  • Když je vybrána funkce televizoru.

Volba [ON] Když vypnete televizor, systém se automaticky vypne bez ohledu na funkci.
Volba [OFF] Když vypnete televizor, systém se nevypne.

*1 Výchozí nastavení

*2 Pouze pro latinskoamerické modely.

*3 Pro ostatní modely.