Poznámky o používaní

  • Ak budete toto zariadenie používať v lietadle alebo nemocnici, dodržiavajte pokyny leteckej spoločnosti alebo nemocnice, aby ste predišli možnému rušeniu prístrojov alebo zdravotníckych pomôcok spôsobenému rádiovými vlnami, ktoré toto zariadenie vydáva.

Jednotku neskladujte/neuchovávajte na nasledovných miestach

Uchovávanie na priamom slnku alebo v blízkosti ohrievača

Jednotka môže zmeniť farbu alebo sa zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.

Poznámky o batérii

  • Batéria musí byť pred likvidáciou vybitá. Ak chcete batériu zlikvidovať, kontakty batérie obaľte lepiacou páskou.

    Ak dochádza k unikaniu kvapaliny z batérie, všetku vytečenú kvapalinu v priehradke na batériu utrite a až potom vložte novú batériu.

    Ak kvapalina z batérie príde do kontaktu s telom alebo odevom, miesto dôkladne opláchnite vodou.

  • Batéria môže v závislosti od času jej použitia po dátume výroby vykazovať kratšiu životnosť.