Párovanie Diaľkového ovládača s fotoaparátom

Pripojte Diaľkový ovládač a fotoaparát s funkciou rozhrania Bluetooth.

Pred pripojením zariadenia Diaľkový ovládač a fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth musíte obe zariadenia spárovať (registrácia zariadenia).

Poznámka

 • Nasledujúci príklad uvádza postup pre digitálne fotoaparáty s vymeniteľnými objektívmi Sony a digitálne fotoaparáty Sony.

 • Pred začatím prepnite prepínač LOCK na Diaľkový ovládač zo značky „LOCK“.

Nastavenie funkcie [Bluetooth Rmt Ctrl] na možnosť [On] vo fotoaparáte

 1. Vo fotoaparáte zvoľte MENU →(sieť) → [Bluetooth Settings] alebo [Bluetooth] → [Bluetooth Function] → [On].

 2. Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] → [On].

  Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí obrazovka párovania, prejdite na krok „Párovanie“.

Párovanie

Poznámka

 • Vo fotoaparáte zvoľte MENU →(sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] a nezabudnite vybrať [On].

 1. Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → [Bluetooth Settings] alebo [Bluetooth] → [Pairing].

 2. Na zariadení Diaľkový ovládač na aspoň 7 sekúnd súčasne stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC () a tlačidlo na zaostrenie/priblíženie (tlačidlo + () alebo - ()).

 3. Keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí správa s potvrdením, zvoľte [OK].

  Zobrazí saa začne sa párovanie.

  Po dokončení párovania sa zobrazí [Paired.].

Poznámka

 • Ak sa párovanie nepodarí, indikátor Diaľkový ovládač bude rýchlo blikať. V takom prípade celý postup opísaný v časti Párovanie zopakujte. Pokusy o párovanie sa skončia po ubehnutí určitého času medzi činnosťami v kroku 2 a 3.

 • V nasledujúcich situáciách znova spárujte Diaľkový ovládač a fotoaparát.

  • Ak budete Diaľkový ovládač používať na obsluhu iného fotoaparátu (Po pripojení Diaľkový ovládač k inému fotoaparátu musíte pri pripojení k pôvodnému fotoaparátu znova spárovať Diaľkový ovládač s pôvodným fotoaparátom.)

  • Ak došlo k vynulovaniu nastavení siete fotoaparátu

 • Ak ste Diaľkový ovládač počas pripojenia pomocou rozhrania Bluetooth dlhšie nepoužívali, na obrazovke fotoaparátu sa môže zobraziť(bez pripojenia pomocou rozhrania Bluetooth).