Záznam videosekvencie

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na záznam videosekvencie.

  1. Posuňte prepínač MOVIE/STILL do polohy „MOVIE“.

  2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC ().

    Spustí sa záznam videosekvencie. Na zastavenie záznamu znova stlačte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC.

    Po spustení záznamu sa na zariadení Diaľkový ovládač rozsvieti indikátor. Indikátor po skončení záznamu zhasne.