Koble senderen til en TV

Gjøre forberedelser for trådløs overføring av TV-lyd fra senderen til BLUETOOTH-hodetelefonene.

  1. Koble senderens DIGITAL IN (optisk digital lydinngang)-port og TV-ens optisk digital lydutgang-port sammen med den medfølgende optiske digitale kabelen.

  2. Koble sammen senderens DC IN-port og USB-porten på TV-en med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.

    Mens senderen har strøm og ikke mottar lydsignaler, vil senderens indikator blinke i oransje.

    Første gang du parer senderen med en BLUETOOTH-enhet etter kjøp, eller etter at du har initialisert senderen (og all paringsinformasjon er slettet fra senderen), vil senderen automatisk gå inn i paremodus når den slås på, og senderens indikator begynner å blinke dobbelt i blått.

    Hint

    • Hvis TV-en din ikke har USB-strømport, kobler du senderen til et strømuttak via en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter.

  3. Slå på TV-en og foreta innstillinger på den.

    Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Når du bruker en BRAVIA XR-TV:

Hvis du bruker en BRAVIA XR sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D. Følg anvisningene på TV-en for å gjøre innstillinger for 3D surround-funksjoner.

Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Illustrasjon som viser skjermanvisningene på BRAVIA XR for aktivering av 3D surround-funksjoner

Hint

  • Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene fra Sony neste gang.

Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR:

Spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

Illustrasjon som viser skjermanvisningene på TV-en for spesifisering av PCM som utgangsmetode for digital lyd

Når en annen utgangsmetode for digital lyd enn PCM er spesifisert på TV-en, er det ikke sikkert BLUETOOTH-hodetelefonene spiller av TV-lyden riktig.

Hint

  • Når du er ferdig med innstillingen av utgangsmetode for digital lyd, skifter indikatoren på senderen fra oransje til blå.

Merknad

  • 3D-lyd er ikke tilgjengelig på andre TV-er enn BRAVIA XR.

  • Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.

  • Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.

  • Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR og lytter til videoens lyd via hodetelefoner som er tilkoblet via senderen, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.