Používanie príkazov pomocou gest

Často používané úkony môžete vykonať potiahnutím prsta na obrazovke príjmu/prehrávania.

Poznámka

  • Príkazy pomocou gest opísané nižšie nie sú dostupné na obrazovkách Apple CarPlay, Android Auto a WebLink™.

Potiahnite prstom zľava doprava

Príjem rádia:

vyhľadávanie staníc smerom dopredu. (Rovnaké ako stlačenie a podržanie možnosti (nasledujúce).)

SiriusXM príjem (XAV-AX5500(UC)):

naladenie ďalšieho kanála (kanál +).

Prehrávanie videa/zvuku:

preskočenie súboru/skladby dopredu. (Rovnaké ako (ďalej).)


Potiahnite prstom sprava doľava

Príjem rádia:

vyhľadávanie staníc smerom dozadu. (Rovnaké ako stlačenie a podržanie možnosti (predošlé).)

SiriusXM príjem (XAV-AX5500(UC)):

naladenie predošlého kanála (kanál –).

Prehrávanie videa/zvuku:

preskočenie súboru/skladby dozadu. (Rovnaké ako (predošlé).)


Potiahnite prstom smerom nahor

Príjem rádia:

príjem uložených staníc (prechod dopredu).

SiriusXM príjem (XAV-AX5500(UC)):

naladenie ďalšej predvoľby (predvoľba +).


Posuňte prstom smerom nadol

Príjem rádia:

príjem uložených staníc (prechod dozadu).

SiriusXM príjem (XAV-AX5500(UC)):

naladenie predošlej predvoľby (predvoľba –).