Poznámka o licencii

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý Sony využíva v rámci licenčnej zmluvy s vlastníkom jeho autorských práv. Sme povinní oznámiť obsah zmluvy zákazníkom na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér. Podrobnosti o softvérových licenciách si prečítajte stlačením možností [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Poznámka o použitom softvéri GNU GPL/LGPL

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha nasledovnej licencii GNU General Public License (v tomto dokumente sa označuje ako „GPL“) alebo GNU Lesser General Public License (v tomto dokumente sa označuje ako „LGPL“). Na ich základe majú zákazníci právo získať, upravovať a opätovne distribuovať zdrojový kód uvedeného softvéru v súlade s podmienkami GPL alebo LGPL zobrazenými na tejto jednotke.
Zdrojový kód vyššie uvedeného softvéru je dostupný na webe.
Na jeho stiahnutie prejdite na nasledovnú URL, kde si vyberte názov modelu „XAV-AX5500“ alebo „XAV-AX5550D“.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Upozorňujeme, že Sony nemôže odpovedať ani reagovať na žiadne požiadavky týkajúce sa obsahu zdrojového kódu.


Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.