Různé operace přehrávání disku

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Hledání určité skladby (pro nosič AUDIO CD)

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadovanou skladbu a pak stiskněte tlačítko(zadat).

Hledání určitého titulu/kapitoly/scény/skladby/indexu (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD)

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka SEARCH během přehrávání vyberte režim přehrávání.

 2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadovaný titul, kapitolu, scénu, skladbu či index a pak stiskněte tlačítko(zadat).

  Dojde ke spuštění přehrávání.

Poznámka

 • U nosiče VIDEO CD s přehráváním PBC stiskněte tlačítko SEARCH pro hledání scény.

 • U nosiče VIDEO CD bez přehrávání PBC stiskněte tlačítko SEARCH pro hledání skladby či indexu.

Hledání určitého bodu pomocí kódu času (pro nosič DVD VIDEO)

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka SEARCH během přehrávání vyberte režim přehrávání času.

 2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte kód času a pak stiskněte tlačítko(zadat).

  Příklad: K nalezení scény v čase 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a zadejte 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

  Uděláte-li chybu, přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stisknutím tlačítka CLEAR zrušte chybnou číslici.

Hledání pomocí nabídky DVD (pro nosič DVD VIDEO)

 1. Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.

 2. Stiskněte tlačítko(nahoru)/(dolů)/(doleva)/(doprava) nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadovaný titul či položku a pak stiskněte tlačítko(zadat).

Změny úhlů kamery (pro nosič DVD VIDEO)

Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE během přehrávání vyberte požadovaný úhel kamery.

Výběr nastavení titulků (pro nosič DVD VIDEO)

Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE během přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků nebo titulky vypněte.

Změny jazyka/zvuku (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání vyberte požadovaný režim či formát audia.

DVD VIDEO

Obsahuje-li zdroj více audioformátů nebo vícejazyčný zvuk, lze vybrat audioformát či jazyk.

Když se zobrazí 4 číslice, indikují kód jazyka. Pro ověření jazyka, který kód představuje, viz Seznam kódů jazyků. Je-li stejný jazyk zobrazen dvakrát či vícekrát, byl nosič DVD VIDEO nahrán ve více audioformátech.

Nosič VIDEO CD/AUDIO CD/audiosoubor

Lze změnit výstup zvuku.

 • Volba [STEREO]*: Stereofonní zvuk.

 • Volba [1/L]/[2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu.

SUPER VIDEO CD

 • Volba [1:STEREO]*: Stereofonní zvuk audiostopy 1.

 • Volba [1:1/L]/[1:2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu audiostopy 1.

 • Volba [2:STEREO]: Stereofonní zvuk audiostopy 2.

 • Volba [2:1/L]/[2:2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu audiostopy 2.

* Výchozí nastavení

Přehrávání nosičů VIDEO CD pomocí funkcí PBC (pro nosiče VIDEO CD)

Nabídka PBC (Playback Control – řízení přehrávání) slouží k využití interaktivních funkcí nosičů VIDEO CD (VIDEO CD verze 2.0 a Super VCD).

 1. Pro přehrávání nosiče VIDEO CD s funkcemi PBC stiskněte tlačítko(přehrát).

  Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka PBC.

 2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek vyberte požadované číslo položky a pak stiskněte tlačítko(zadat).

 3. Pokračujte v přehrávání podle pokynů v nabídce.

Poznámka

 • Přehrávání PBC se zruší, když je zaktivována funkce Přehrát opakovaně.

Zrušení přehrávání PBC

 1. Stiskněte tlačítko(předchozí) či(další), nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stisknutím číselných tlačítek vyberte skladbu, když je přehrávání zastaveno.

 2. Stiskněte tlačítko(přehrát) či(zadat).

  Dojde ke spuštění přehrávání od vybrané skladby.

Návrat k přehrávání PBC

Dvakrát stiskněte tlačítko(zastavit) a pak stiskněte tlačítko(přehrát).

Obnovení přehrávání více disků (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD)

Tento systém ukládá body obnovení přehrávání pro max. 6 disků, a po opětovném vložení stejného disku obnoví jeho přehrávání. Uložíte-li bod obnovení přehrávání pro 7. disk, dojde k odstranění bodu obnovení pro první disk. Pro aktivaci této funkce nastavte volbu [MULTI-DISC RESUME] v položce [SYSTEM SETUP] na hodnotu [ON].

Poznámka

 • Pro přehrávání od začátku disku stiskněte dvakrát tlačítko(zastavit) a pak stiskněte tlačítko(přehrát).