O funkci autodiagnostiky

Při aktivaci funkce autodiagnostiky se zobrazí servisní číslo na obrazovce televizoru či displeji. Toto servisní číslo se skládá z písmen a číslic (např. C 13 50). Příčina a opravná akce viz následující tabulka.

První 3znaky servisního čísla Příčina a opravná akce
C 13 Tento disk je znečištěn.

Vyčistěte disk měkkým hadříkem.

C 31 Disk není vložen správně.

Vypněte systém a pak jej znovu zapněte. Pak opět vložte disk správným způsobem.

E XX

(XX je číslo)

Systém provedl funkci autodiagnostiky, aby se předešlo závadě.

Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na autorizované servisní středisko Sony a uveďte 5znakové servisní číslo.

Příklad: E 61 10