Anti-flicker-opt. (stillbillede)

Du kan indstille, om der skal detekteres flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (f.eks. fluorescerende lys) eller ej, når du optager med den mekaniske lukker. Kameraet kan time optagelsen af billeder til øjeblikke, hvor flimmer vil have mindre betydning, ved at detektere flimmerfrekvensen.

Denne funktion reducerer forskelle i eksponeringen og farvetonen forårsaget af flimmer mellem det øverste område og det nederste område i et billede, som er optaget med hurtig lukkerhastighed og under kontinuerlig optagelse.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Anti-flicker-opt.][Til].
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned og optag derefter billedet.
  • Produktet detekterer flimmer, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Reducerer ikke påvirkninger forårsaget af flimmer.
Til:
Reducerer påvirkninger forårsaget af flimmer. Når kameraet detekterer flimmer, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned, vil (flimmerikon) blive vist.

Tip!

 • Farvetonen på optagelsesresultatet kan muligvis variere, når du optager den samme scene vha. en anden lukkerhastighed. Hvis dette sker, anbefaler vi, at du optager i [Lukkerhast.prior.]- eller [Manuel eksp.]-tilstand med en fastsat lukkerhastighed.
 • Du kan udføre anti-flicker-optagelse ved at trykke på AF-ON (AF til)-knappen.
 • Du kan udføre anti-flicker-optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på AF-ON (AF til)-knappen, selv når du er i manuel fokustilstand.
 • Du kan også reducere effekten af flimmer ved at justere lukkerhastigheden i overensstemmelse med flimmerfrekvensen med [Højfrekvens-flicker]. (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere)

Bemærk!

 • Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], bliver billedkvaliteten af live-view muligvis reduceret.
 • Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], kan udløsningsforsinkelsen blive øget en smule. I kontinuerlig optagetilstand sænkes optagehastigheden muligvis, eller intervallet mellem hvert billede bliver muligvis uens.
 • Kameraet kan ikke detektere flimmer afhængigt af lyskilden og optageforholdene, som f.eks. en mørk baggrund.
 • Selv hvis kameraet detekterer flimmer, bliver påvirkningerne forårsaget af flimmer muligvis ikke reduceret tilstrækkeligt afhængigt af lyskilden eller optagesituationen. Vi anbefaler, at du foretager prøveoptagelser først.
 • [Anti-flicker-opt.] er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
  • Under bulb-optagelse
  • Filmoptagetilstand
  • Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektronisk lukker]
 • Farvetonen på optageresultaterne kan muligvis variere afhængigt af indstillingen af [Anti-flicker-opt.].