Gem/indlæs indstil.

Du kan gemme/indlæse kameraindstillinger til/fra et hukommelseskort. Du kan også indlæse indstillinger fra et andet kamera af samme model.

  1. MENU → (Opsætning) → [Gem/indlæs indstil.] → ønsket punkt.

Detaljer om menupunkt

Gem:
Gemmer de aktuelle indstillinger for dette kamera på et hukommelseskort.
Indlæs:
Indlæser indstillingerne fra et hukommelseskort til dette kamera.
Slet:
Sletter de indstillinger, der er gemt på et hukommelseskort.


Indstillinger, der ikke kan gemmes

De følgende indstillingsparametre kan ikke gemmes vha. funktionen [Gem/indlæs indstil.]. (Menupunkter uden indstillingsparametre, som f.eks. [Fokusforstørrelse], er ikke anført.)

Kamera- indstillinger1
AF-mikrojust.
Hvidbalance: Brugerdefineret 1/Brugerdefineret 2/Brugerdefineret 3
Ansigtsregistrering

Kamera- indstillinger2
Zoom

Netværk
FTP-overførselsfunk. *
Wi-Fi-indstillinger
Kablet LAN-indstil.
Rediger enhedsnavn
Import. rodcertifikat
Sikkerhed (IPsec)

* Du kan gemme eller indlæse indstillinger under [FTP-overførselsfunk.] ved at vælge MENU → (Netværk) → [FTP-overførselsfunk.][Gem/indl. FTP-ind.]. For detaljer skal du se "FTP Help Guide".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/


Afspil
Visningstilstand

Opsætning
Sprog
Indst.dato/tid
Indstilling af sted
IPTC-information
Ophavsretsinfo.

Bemærk!

  • Du kan gemme op til 10 indstillinger pr. hukommelseskort. Hvis der allerede er gemt 10 indstillinger, kan du ikke udføre [Gem ny]. Slet de eksisterende indstillinger vha. [Slet], eller overskriv dem.
  • Kun åbning 1 anvendes til at gemme eller indlæse data. Du kan ikke ændre åbningen til lagrings-/indlæsningsdestination.
  • Du kan ikke indlæse indstillinger fra et kamera fra en anden model.
  • Du kan anvende denne funktion til at gemme indstillingerne registreret til [ / Hukom.]. Men [Gem/indlæs indstil.] er ikke til rådighed, når tilstandsknappen er indstillet til 1/2/3 (Hukom.genkald.). Indstil tilstandsknappen til en anden position end 1/2/3, før du anvender denne funktion.