Højfrekvens-flicker

Du kan indstille lukkerhastigheden mere detaljeret end normalt for at reducere effekten af flimmer fra kunstige lyskilder (som f.eks. fluorescerende eller LED-lys) vha. [Højfrekvens-flicker.]-funktionen.

For at reducere forekomsten af båndlignende lys og mørk skygge på billedet kan du justere lukkerhastigheden i overensstemmelse med flimmerfrekvensen. Indstil lukkerhastigheden, mens du kontrollerer effekten af flimmer på skærmen.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

[Højfrekvens-flicker] kan kun vælges, når eksponeringstilstanden er M (Manuel eksp.) eller S (Lukkerhast.prior.) (både stillbilleder og film).

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Højfrekvens-flicker][Variabel lukker][Til].
 2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Højfrekvens-flicker][Variabel lukker-inds.] → passende lukkerhastighed.
  • Vælg en lukkerhastighed, som reducerer effekten af flimmer, mens du kontrollerer skærmen. Jo hurtigere du indstiller lukkerhastigheden, desto større er sandsynligheden for, at der er forskel på skærmvisningen inden optagelse og det optagede billede. Sørg for, at effekten af flimmer reduceres i det optagede billede.

Detaljer om menupunkt

Variabel lukker :
Vælger, om lukkerhastigheden skal indstilles mere detaljeret end normalt. ([Til]/[Fra])
 • Hvis du vælger [Til], kan du nemmere kontrollere status for flimmer på skærmen.
Variabel lukker-inds. :
Indstiller lukkerhastigheden, når [Variabel lukker] er indstillet til [Til].

Tip!

 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], vises lukkerhastighedsnævneren i decimalformatet (lukkerhastighed med høj opløsning). Hvis den normale lukkerhastighed f.eks. er indstillet til 1/250 sekund, vises værdien som 250.6. (Tallene kan muligvis variere fra de faktiske.)

 • På skærmen [Variabel lukker-inds.] kan du finjustere lukkerhastigheden med høj opløsning vha. den bagerste vælger eller kontrolhjulet som i følgende eksempel.

  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*

  Du kan ændre lukkerhastigheden med høj opløsning til en heltalsmultiplumsværdi vha. den forreste vælger som i følgende eksempel.

  125.3 (2 gange) ← 250.6 → 501.3 (1/2 gang)*

  * Tallene kan muligvis variere fra de faktiske.

 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], kan lukkerhastigheden med høj opløsning finjusteres på standbyskærmen for optagelse. Hvis du ønsker at ændre lukkerhastigheden med høj opløsning til en heltalsmultiplumsværdi, selv på standbyskærmen for optagelse, skal du tildele [Lukkerhastig. (trin)] til en brugertilpasset tast eller indstillingen "Min vælger".

 • Når du ændrer indstillingen [Variabel lukker] fra [Til] til [Fra], skifter lukkerhastigheden med høj opløsning til den nærmeste værdi blandt normale lukkerhastigheder.

Bemærk!

 • Afhængigt af lyskildens frekvens er du muligvis ikke i stand til at indstille den passende lukkerhastighed og eliminere effekten af flimmer. I dette tilfælde skal du prøve følgende.

  • Indstilling af en langsommere lukkerhastighed
  • Skift til en anden lukkertype
  • Ændring af indstillingen af den elektroniske forreste lukkergardinfunktion
 • Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, vises der muligvis midlertidigt flimmer.

 • Indstillingsværdierne for lukkerhastighed med høj opløsning kan ikke registreres til [Reg. specialopt.inds.]. Standardværdien for lukkerhastigheden vil blive anvendt i stedet.

 • Når [Variabel lukker] er indstillet til [Til], er blitzsynkroniseringshastigheden begrænset til ca. 1/200 sekund.