Brug af MENU-punkter

Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse, afspilning og betjeningsmetode. Du kan også udføre kamerafunktioner fra MENU.

 1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.

 2. Vælg den ønskede indstilling, som du ønsker at justere, vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre sider, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
  • Vælg en MENU-fane (A) øverst på skærmen, og tryk derefter på kontrolhjulets venstre/højre side for at flytte til en anden MENU-fane.
  • Du kan flytte til en anden MENU-fane ved at dreje på den forreste vælger.
  • Du kan flytte til den næste MENU-fane ved at trykke på Fn-knappen.
  • Du kan gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke på MENU-knappen.

 3. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk på midten for at bekræfte dit valg.

Tip!

 • Du kan vise menuskærmen ved at tildele [MENU]-funktionen til en brugertilpasset tast vha. [Specialtast] eller [Specialtast], og derefter trykke på den tast.