Fil-/mappeindst. (stillbillede)

Indstiller filnavne for stillbilleder, som skal optages, og angiver mapper til opbevaring af de optagede stillbilleder.

  1. MENU → (Opsætning) → [Fil-/mappeindst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Filnummer:
Du kan vælge, hvordan der tildeles filnumre til stillbilleder.
[Serie]: Nulstiller ikke filnumre for hver enkelt mappe.
[Nulstil]: Nulstiller filnumre for hver enkelt mappe.
Tvungen filnu.nulst.:
Nulstiller stillbillednummeret og opretter en ny mappe.
Indstil filnavn:
Du kan angive de første tre tegn i filnavnet.
Mappenavn:
Du kan indstille, hvordan der tildeles mappenavne.
[Standardformat]: Mapper navngives som "mappenummer + MSDCF".
Eksempel: 100MSDCF
[Datoformat]: Mapper navngives som "mappenummer + Y (det sidste ciffer i året)/MM/DD".
Eksempel: 10090405 (Mappenummer: 100; dato: 04/05/2019)

Tip!

  • Indstillingerne for [Filnummer] og [Indstil filnavn] anvendes til både åbning 1 og åbning 2.
  • Når [Filnummer] er indstillet til [Serie], tildeles filnumre sekventielt på tværs af hukommelseskortene i åbningerne, selvom du ændrer indstillingen [Priori. optagemedie].

Bemærk!

  • Der kan kun bruges store bogstaver, tal og underscores til [Indstil filnavn]. Underscores kan ikke anvendes til det første tegn.
  • De tre tegn, der specificeres vha. [Indstil filnavn], anvendes kun til filer, der er optaget efter, at indstillingen er foretaget.