Funk. af berør.betjen: Berøringsfokus

[Berøringsfokus] giver dig mulighed for at angive en position, hvor du ønsker at fokusere vha. berøringsbetjeninger. Denne funktion er til rådighed, når [Fokusområde] er indstillet til en anden parameter end [Fleksibelt punkt], [Udvidet fleksib. pkt.], [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Udvidet fleksib. pkt.]. Vælg MENU(Opsætning) → [Brug touchscreen][Til] på forhånd.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Funk. af berør.betjen][Berøringsfokus].

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i stillbilledtilstanden

Du kan angive en position, hvor du ønsker at fokusere vha. berøringsbetjeninger. Når du har berøret skærmen og angivet en position, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 1. Berør skærmen.
  • Når du optager med skærmen, skal du berøre den position, hvor du vil fokusere.
  • Når du optager med søgeren, kan du flytte fokuspositionen ved at berøre og trække på skærmen, mens du kigger gennem søgeren.

  • For at annullere fokusering med berøringsbetjeninger skal du berøre eller trykke på midten af kontrolhjulet, hvis der optages med skærmen, og trykke på midten af kontrolhjulet, hvis der optages med søgeren.
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at optage billeder.

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i filmoptagelsestilstanden (punktfokus)

Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.Punktfokus er ikke til rådighed, når der optages med søgeren.

 1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, før eller under optagelse.
  • Når du berører motivet, skifter fokustilstanden midlertidigt til manuel fokus, og fokuseringen kan justeres vha. fokusringen.
  • For at annullere punktfokus skal du berøre eller trykke på midten af kontrolhjulet.

Tip!

 • Udover berøringsfokusfunktionen er berøringsbetjeninger som de følgende også til rådighed.
  • Når [Fokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt], [Udvidet fleksib. pkt.], [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Udvidet fleksib. pkt.], kan fokusrammen flyttes vha. berøringsbetjeninger.
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], kan fokusforstørrelsen anvendes ved at dobbelttappe på skærmen.

Bemærk!

 • Berøringsfokusfunktionen er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
  • Når du bruger digital zoom
  • Når der anvendes LA-EA2 eller LA-EA4