Betjening af kameraet fra en computer (Fjern-pc-funktion)

Anvender en Wi-Fi- eller USB-forbindelse osv. til at betjene kameraet fra en computer, inklusive funktioner som optagelse og lagring af billeder på computeren.

Vælg MENU → (Netværk) → [Kont. m, smartphone][Kont. m, smartphone][Fra] på forhånd.

Hvis du ønsker oplysninger om [Fjern-pc-funktion], kan du se den følgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-9m2/pcremote.php

 1. MENU (Netværk) → [Fjern-pc-funktion] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
 2. Tilslut kameraet til computeren, og start derefter Imaging Edge (Remote) på computeren.
  Du kan nu betjene kameraet vha. Imaging Edge (Remote).
  • Tilslutningsmetoden mellem kameraet og computeren afhænger af indstillingen for [Fjern-pc-tilsl.metod.].

Detaljer om menupunkt

Fjern-pc:
Indstiller, om [Fjern-pc]-funktionen skal anvendes eller ej. ([Til] / [Fra])
Fjern-pc-tilsl.metod.:
Vælger tilslutningsmetoden, når kameraet er tilsluttet en computer vha. [Fjern-pc].([USB]/[Kablet LAN]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi-adg.pkt.tilslut.])
Parring:
Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Kablet LAN] eller [Wi-Fi-adg.pkt.tilslut.], skal du parre kameraet med computeren.
Wi-Fi Direct-info.:
Viser de oplysninger, der er nødvendige for at tilslutte til kameraet fra computeren, når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi Direct].
Lagringsdest. stillbil.:
Indstiller, om stillbilleder skal gemmes eller ej både på kameraet og computeren under optagelse med PC-fjernbetjening. ([Kun pc]/[Pc+kamera]/[Kun kamera])
RAW+J Gem bill. pc:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Pc+kamera]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])
Gem billedstr. på pc:
Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Pc+kamera]. JPEG-filen i originalstørrelse eller en JPEG-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])
Tilslut uden parring:
Vælger, om kameraet skal tilsluttes til en computer uden parring, når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Kablet LAN] eller [Wi-Fi-adg.pkt.tilslut.]. (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.2.00 eller nyere) ([Aktiver]/[Deaktiver])


Sådan forbindes kameraet og computeren

Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [USB]

Forbind kameraet og computeren vha. et USB Type-C-kabel (medfølger).


Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Kablet LAN]

Tilslut kameraet til computeren eller en skiftehub vha. et kommercielt tilgængeligt LAN-kabel. Kameraet og computeren skal parres på forhånd, hvis [Tilslut uden parring] er indstillet til [Deaktiver].

Tilslut kameraet og computeren eller skiftehubben vha. LAN-kablet, og vælg MENU → (Netværk) → [Fjern-pc-funktion][Parring] på kameraet, og anvend derefter Remote Camera Tool til at parre kameraet og computeren. Vælg [OK] på den skærm til bekræftelse af parring, der vises på kameraet, for at afslutte parringen.

 • Parringsoplysningerne slettes, når du initialiserer kameraet.

Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi Direct]

Brug kameraet som et adgangspunkt, og slut computeren direkte til kameraet via Wi-Fi.

Vælg MENU(Netværk) → [Fjern-pc-funktion][Wi-Fi Direct-info.] for at få vist oplysninger om Wi-Fi-tilslutning (SSID og adgangskode) for kameraet. Forbind computeren og kameraet ved hjælp af de Wi-Fi-tilslutningsoplysninger, der vises på kameraet.


Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi-adg.pkt.tilslut.]

Forbind kameraet og computeren via Wi-Fi vha. et trådløst adgangspunkt. Kameraet og computeren skal parres på forhånd, hvis [Tilslut uden parring] er indstillet til [Deaktiver].

Vælg MENU(Netværk) → [Wi-Fi-indstillinger][WPS-tryk] eller [Adgangspunktindst.] for at slutte kameraet til det trådløse adgangspunkt. Tilslut computeren til det samme trådløse adgangspunkt.
Vælg MENU → (Netværk) → [Fjern-pc-funktion][Parring] på kameraet, og brug derefter Imaging Edge (Remote) til at parre kameraet og computeren. Vælg [OK] på den skærm til bekræftelse af parring, der vises på kameraet, for at afslutte parringen.

 • Parringsoplysningerne slettes, når du initialiserer kameraet.

Bemærk!

 • Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Pc+kamera].
 • Når [Kun kamera] eller [Pc+kamera] er valgt, og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
 • Du kan ikke optage med [Fjern-pc], mens der vises et stillbillede på kameraet.
 • [RAW+J Gem bill. pc] kan kun vælges, når [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG].
 • Hvis du indstiller [Tilslut uden parring] til [Aktiver], kan utilsigtede tredjeparter muligvis få adgang til kameraet. Sony kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller skader forårsaget af indstilling af [Tilslut uden parring] til [Aktiver]. (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere)