Varotoimet

Turvallisuus

 • Tärkeiden tietojen, kuten mallinimen, sijainti:

  • Päälaitteen pohjassa.

  • Verkkovirtalaitteen pinnalla.

 • Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän laitteen takana olevan suojuksen sisäpuolella.

Huomattavaa verkkovirtalaitteesta

 • Käytä vain mukana toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä muita verkkovirtalaitteita. Näin vältät laitteen vaurioitumisen.

Sijoittaminen

 • Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.

 • Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.

 • Älä jätä laitteen lähelle esineitä, joissa on magneettikenttiä (pankkikortit, magneettikoodatut luottokortit jne.).

 • Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

Muuta

 • Jos kaiuttimen valot tuntuvat liian kirkkailta, sytytä huoneen valot tai sammuta kaiuttimen valotoiminto.