พิมพ์

โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ

คู่มือช่วยเหลือมีโครงสร้างเนื้อหาดังนี้

การเริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

การรับชมทีวี

การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

การตั้งค่า

การแก้ไขปัญหา

ดัชนี/อื่น ๆ