Přihrádku disku nelze otevřít a na displeji se zobrazí [LOCKED].

  • Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.