Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami Bluetooth w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej. Przed nawiązaniem pierwszego połączenia Bluetooth konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Po zwolnieniu tego przycisku upewnij się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH).

 2. Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia tego zestawu nagłownego.

  Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WI-SP500].

  Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

 3. Wybierz opcję [WI-SP500] wyświetlaną na ekranie urządzenia [Bluetooth] do sparowania.

  Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

 4. Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

  W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth zestaw nagłowny może automatycznie nawiązać połączenie z danym urządzeniem, jak tylko zostaną one sparowane. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu około 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.

   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.

  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.

   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.

 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.