Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera akumulator litowo-jonowy. Naładuj zestaw nagłowny, używając dostarczonego kabla micro-USB.

 1. Otwórz pokrywę portu mikro-USB.

 2. Podłączanie zestawu nagłownego do sieci.

  Użyj dostarczonego kabla micro-USB i zasilacza sieciowego USB.

  • Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
  • Procedura ładowania trwa około 2 godzin (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym).

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

  Po zakończeniu ładowania odłącz kabel micro-USB, a następnie zamknij pokrywę portu micro-USB, aby uniemożliwić dostanie się wody lub kurzu do zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Ładowanie jest również możliwe przez podłączenie dostarczonego kabla micro-USB do komputera.
 • W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych zasilaczy sieciowych USB.
 • Jeżeli akumulatora nie używano przez dłuższy czas, jego pojemność może zmniejszyć się. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach.
 • Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • Jeżeli komputer przełączy się do trybu hibernacji, gdy podłączony jest do niego zestaw nagłowny, wówczas ładowanie nie zostanie zakończone prawidłowo. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź ustawienie komputera. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) wyłączy się automatycznie, jeśli komputer zostanie przełączony w tryb hibernacji. W takim przypadku należy naładować ponownie zestaw nagłowny.
 • Po podłączeniu zestawu nagłownego do komputera za pomocą kabla USB w czasie ładowania lub po zakończeniu ładowania, nie można włączyć zestawu i wykonywać takich czynności jak rejestracja lub podłączanie urządzenia Bluetooth, odtwarzanie muzyki itd.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) może zgasnąć, mimo że ładowanie nie zostało zakończone. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeżeli problem nie ustępuje, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C .
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie świecić po podłączeniu kabla micro-USB w celu naładowania zestawu nagłownego. Należy zaczekać odpowiednią ilość czasu, aż wskaźnik (czerwony) włączy się.
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia lub wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym samochodzie.
 • Do podłączania do komputera należy używać tylko dostarczonego kabla micro-USB i wykonywać tylko bezpośrednie podłączenia. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo w przypadku pośredniego podłączenia, na przykład przez koncentrator USB.