Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje profil AVRCP, można nim sterować za pomocą zestawu nagłownego. Dostępne funkcje zależą od urządzenia Bluetooth. Informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

Przyciski mają następujące funkcje:

  • Jednokrotne naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
  • Jednokrotne naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.

- ()/+ ()

  • Regulowanie głośności.
  • Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia sygnału, aby przeskoczyć do początku następnego utworu/początku poprzedniego utworu (lub bieżącego w czasie odtwarzania). Po zwolnieniu przycisku naciśnij w ciągu 1 sekundy, aby przeskoczyć do początku następnego/poprzedniego utworu i odtworzyć sygnał (można powtórzyć tę operację).

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje zależą od urządzenia Bluetooth. Podczas obsługi, przedstawiony powyżej element może zachowywać się inaczej lub może w ogóle nie działać.