Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonem použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

 2. Na zařízení Bluetooth zahajte postup párování k vyhledání sluchátek s mikrofonem.

  Na displeji zařízení Bluetooth se zobrazí [WH-1000XM3] v seznamu nalezených zařízení.

  Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

 3. Vyberte možnost [WH-1000XM3] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

 4. Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

  Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky s mikrofonem. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

Poznámka

 • Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
 • Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení.

   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.

   Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.

 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.