Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonem použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Máte připravený návod k obsluze smartphonu Android, který chcete připojit.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

 2. Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.
 3. Vyhledejte sluchátka s mikrofonem na smartphonu Android.
  1. Vyberte možnost [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].

  2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci Bluetooth zapnuli.

 4. Dotkněte se volby [WI-C600N].

  Pokud se na displeji smartphonu zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  Sluchátka s mikrofonem a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android“.

  Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WI-C600N], zopakujte postup znovu od kroku 3.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

Poznámka

 • Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WI-C600N], [LE_WI-C600N] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WI-C600N], klepněte na možnost [WI-C600N], nebo klepněte na možnost [LE_WI-C600N], pokud se zobrazí [LE_WI-C600N].
 • Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení
   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
   Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.