Spárování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonem použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

 2. Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.
 3. Vyberte nastavení Bluetooth na zařízení iPhone.
  1. Vyberte volbu [Settings].
  2. Dotkněte se volby [Bluetooth].

  3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci Bluetooth).

 4. Dotkněte se volby [WI-C600N].

  Pokud se na displeji zařízení iPhone zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  Sluchátka s mikrofonem a zařízení iPhone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „Připojení ke spárovanému zařízení iPhone“.

  Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-C600N], zopakujte postup znovu od kroku 3.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

Poznámka

 • Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WI-C600N], [LE_WI-C600N] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WI-C600N], klepněte na možnost [WI-C600N], nebo klepněte na možnost [LE_WI-C600N], pokud se zobrazí [LE_WI-C600N].
 • Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení.

   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.

   Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.

 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.