APS-C/Super 35mm

Indstiller, om der skal optages i stillbilleder i et format svarende til APS-C og film i et format svarende til Super 35mm. Du kan anvende et objektiv dedikeret til APS-C-format med dette produkt ved optagelse i APS-C-ækvivalent størrelse eller Super 35 mm-ækvivalent format.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1)[APS-C/Super 35mm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Optagelse:
Angiver, om kameraet automatisk bestemmer optagerækkevidden baseret på objektivet. (Auto/Manuel)
Optag.:manuel:
Angiver, om der skal optages i et APS-C-ækvivalent format eller Super 35mm-ækvivalent format, når [Optagelse] er indstillet til [Manuel]. (Fra/Til)

Bemærk!

  • Hvis du forsøger at udføre optagelse i fuldt format med et APS-C-kompatibelt objektiv monteret, kan du ikke opnå de ønskede optageresultater.
  • Når APS-C/Super 35 mm-optagelse er aktiveret, bruges den centrale del af billedsensoren, og billedvinklen er ækvivalent med den for en billedsensor i APS-C-størrelse.