Brug af MENU-punkter

Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse, afspilning og betjeningsmetode. Du kan også udføre kamerafunktioner fra MENU.

  1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.

  2. Vælg den ønskede indstilling, som du ønsker at justere, vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre sider, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
    • Vælg et ikon øverst på skærmen (A), og tryk derefter på kontrolhjulets venstre/højre side for at flytte til en anden MENU-fane.
    • Du kan flytte til den næste MENU-fane ved at trykke på Fn-knappen. (Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.)
    • Du kan gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke på MENU-knappen (B).

  3. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk på midten for at bekræfte dit valg.

Tip!

  • Du kan vise menuskærmen ved at tildele [MENU]-funktionen til en brugertilpasset tast vha. [Specialtast] eller [Specialtast], og derefter trykke på den tast. (Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.)