Liste over ikoner på skærmen

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Ikoner på optageskærmen

Skærmtilstand

Søgertilstand

 1. Optagetilstand/scenegenkendelse
  P P* A S M
  Optagetilstand
  Registreringsnummer
  Ikoner for Scenegenkendelse
 2. Kameraindstillinger
  NO CARD
  Hukommelseskortstatus
  100
  Resterende antal billeder, som kan optages
  Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  42M / 36M / 18M / 15M / 11M / 8.9M / 4.5M / 3.8M
  Billedformat for stillbilleder
  RAW-optagelse (komprimeret/ukomprimeret)
  JPEG-kvalitet
  Filformat for film
  Optageindstilling for film
  Billedhastighed for film
  Proxyoptagelse
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Billedhastighed for optagelse i slow-/hurtigmotion
  APS-C/Super 35mm
  Blitzopladning i gang
  Indstillingseffekt fra 
  AF-lampe
  Flimmer detekteret
  SteadyShot fra/til, Advarsel for kamerarystelser
  SteadyS.-brændvid./Advarsel for kamerarystelse
  Smart zoom/ Klar billedzoom/Digital zoom
  PC-fjernbetjening
  Visning på lys skærm
  Lydløs optagelse
  Fjernbetjening
  Tilsluttet til Wi-Fi/afbrudt fra Wi-Fi

  *Disse ikoner vises i område 6 ved optagelse med søgeren.

  Ingen lydoptagelse på film
  Reduktion af vindstøj
  Skrivning af copyrightoplysninger til
  Gamma-visn.hjælp
  Annuller fokus
  Annuller AF-låsning
  Punktfokus
  Udførsel af [Punktfokus]
  NFC aktiv
  Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed
  Tilsluttet til smartphone/Ikke tilsluttet til smartphone
  Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes
  Flytilstand
  Advarsel for overophedning
  Databasefil fuld/Databasefilfejl
 3. Batteri
  Resterende batteri
  Advarsel for resterende batteri
  USB-strømforsyning
 4. Optageindstillinger
  Fremf.metode
  Blitztilstand/Trådløs blitz/Rødøjereduktion
  ±0.0
  Blitzkompens.
  Fokustilstand
  Filformat
  Fokusområde
  Lysmålermetode
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)
  D-områdeopt. /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativ indst./kontrast, farvemætning og skarphed
  Billedeffekt
  Ansigt/øjenprio. AF

  Billedprofil
  Priori. optagemedie
 5. Fokusindikator-/eksponeringsindstillinger
  Fokusindikator
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  Blændeværdi
  Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-følsomhed
  AE-lås/FEL-lås
 6. Vejledninger/andet
  AF-låsning
  Annuller AF-låsning
  Vejledningsvisning for AF-låsning
  Annuller fokus
  Vejledningsvisning til annullering af fokusering


  Bracketindikator

  Område for punktmåling


  Vejledning til indstilling af eksponering

  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde
  Histogram
  Digitalt vaterpas
  STBY REC
  Filmoptagelsesstandby/Filmoptagelse i gang
  1:00:12
  Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)
  Lydniveauvisning
  REC-kontrol
  00:00:00:00
  Tidskode (timer:minutter:sekunder:billeder)
  00 00 00 00
  Brugerbit

  2/4
  Multiopt. pixelskift

Ikoner på afspilningsskærmen

Afspilning af enkeltbillede

Visning af histogram

 1. Grundlæggende information
  Afspilningsmedie
  Visningstilstand
  Bedømmelse
  Beskyt
  DPOF
  DPOF indstillet
  3/7
  Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden
  NFC aktiv
  Resterende batteri
  Vis som gruppe
  Proxyfilm inkluderet

  000000 2/4
  Multiopt. pixelskift

 2. Kameraindstillinger

  Se "Ikoner på optageskærmen".

 3. Optageindstillinger
  Billedeffektfejl
  Auto HDR-fejl
  35mm
  Objektbrændvidde
  HLG
  HDR-optagelse (Hybrid Log-Gamma)

  Se "Ikoner på optageskærmen" for andre ikoner, der vises på dette område.

 4. Billedoplysninger


  Information om breddegrad/længdegrad

  2017-1-1 10:37AM
  Dato for optagelse
  100-0003
  Mappenummer - filnummer
  Histogram (Luminans/R/G/B)