Lydløs optagelse (stillbillede)

Du kan optage billeder uden lukkerlyden.

 1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Lydløs optagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Du kan optage billeder uden lukkerlyden.
Fra:
[Lydløs optagelse] er deaktiveret.

Bemærk!

 • Anvend [Lydløs optagelse]-funktionen på eget ansvar, og tag tilstrækkeligt hensyn til motivets privatlivs- og portrætrettigheder.
 • Selv hvis [Lydløs optagelse] er indstillet til [Til], vil det ikke være helt stille.
 • Selv hvis [Lydløs optagelse] er indstillet til [Til], vil lyden af betjeningen af blænde og fokus kunne høres.
 • Hvis du retter kameraet mod en meget lys lyskilde, når du optager stillbilleder vha. [Lydløs optagelse]-funktionen med lav ISO-følsomhed, kan områder på skærmen med høj intensitet muligvis blive optaget i mørkere farvetoner.
 • Når der slukkes for strømmen, bipper lukkerlyden muligvis i sjældne tilfælde. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Billedforvrængning pga. bevægelse af motivet eller kameraet kan muligvis opstå. Forvrængningen kan blive mere synlig, når [RAW-filtype] er indstillet til [Ukomprimeret]. Hvis du vil reducere forvrængningen, skal du indstille [Filformat] til [JPEG]. Hvis du ønsker at optage billeder i RAW-formatet med mindre forvrængning, skal du indstille [Fremf.metode] til [Kont. optagelse] og [RAW-filtype] til [Komprimeret].
 • Hvis du optager billeder under øjeblikkelig belysning eller flimrende lys, som f.eks. blitzlyset fra andre kameraer eller lysstofrør, kan der muligvis opstå en stribeeffekt på billedet.
 • Hvis du ønsker at slukke for det bip, der lyder, når motivet er i fokus, eller selvudløseren betjenes, skal du indstille [Lydsignaler] til [Fra].
 • Selv hvis [Lydløs optagelse] er indstillet til [Til], bipper lukkerlyden muligvis under de følgende forhold:
  • Når du optager en grundlæggende hvid farve, mens kameraet er indstillet til tilstanden [Specialopsætning] under [Hvidbalance]
  • Når du registrerer ansigter med [Ansigtsregistrering]
 • Du kan ikke vælge [Lydløs optagelse], når tilstandsknappen er indstillet til andet end P/A/S/M.
 • Når [Lydløs optagelse] er indstillet til [Til], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Blitzoptagelse
  • Auto HDR
  • Billedeffekt
  • Billedprofil
  • Lang eksp.SR
  • El. første luk.gardin
  • BULB-optagelse
 • Tiden før du kan begynde at optage, efter du har tændt for kameraet, er forlænget med ca. 0,5 sekunder.