Brug af Fn (Funktion)-knappen

Du kan registrere ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen og genkalde dem under optagelse. Der kan registreres op til 12 ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen.

  1. Tryk flere gange på DISP på kontrolhjulet for at få vist en anden skærmtilstand end [Til søger], og tryk derefter på Fn (Funktion)-knappen.

  2. Vælg den ønskede funktion ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.

  3. Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på den forreste vælger, og tryk på midten af kontrolhjulet.
    • Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger.

Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingsskærme

Vælg den ønskede funktion i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at justere indstillingerne.