Liste over standardindstillingsværdier

Det følgende er de standard indstillingsværdier.

Sådan nulstilles indstillingerne til standardværdierne

Vælg MENU → (Opsætning) → [Nulstil indstilling] [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser][Angiv].

De punkter, som kan nulstilles vha. [Nulstil kameraindstillinger], er begrænset. Se de følgende tabeller. Hvis du vælger [Initialiser], vil alle kameraets indstillinger blive nulstillet til standardværdierne.

Kamera- indstillinger1

MENU-punkter Standard indstillingsværdi Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Filformat JPEG
RAW-filtype Komprimeret
JPEG-kvalitet Fin
JPEG-billedstr. (når [Format] er indstillet til [3:2]) L: 42M
JPEG-billedstr. (når [Format] er indstillet til [16:9]) L: 36M
JPEG-billedstr. (når [Format] er indstillet til [3:2]-optagelse i et format svarende til APS-C) L: 18M
JPEG-billedstr. (når [Format] er indstillet til [16:9]-optagelse i et format svarende til APS-C) L: 15M
Format 3:2
APS-C/Super 35mm ( Optagelse) Auto
APS-C/Super 35mm ( Optag.:manuel) Fra
Lang eksp.SR Til
Høj ISO SR Normal
Farverum sRGB
Objektivkompen. (Skyggekompens.) Auto
Objektivkompen. (Krom. ab.-kompens.) Auto
Objektivkompen. (Forvræng.kompens.) Fra
Fremf.metode Enkelt optagelse
Bracketindstillinger (Selvudløs. u. bracket) Fra
Bracketindstillinger (Bracket.rækkef.) 0→-→+
Multiopt. pixelskift Fra
/ Genkald
/ Hukom.
Vælg medie Slot 1
Reg. specialopt.inds.
Intervalopt.funk. (Intervaloptagelse) Fra
Intervalopt.funk. (Starttid for optag.) 1 sek.
Intervalopt.funk. (Optageinterval) 3 sek.
Intervalopt.funk. (Antal optagelser) 30
Intervalopt.funk. (AE-sporingsfølsom.) Mellem
Intervalopt.funk. (Lydløs opt. i interval) Til
Intervalopt.funk. (Optageinterval prior.) Fra
Fokustilstand Automatisk AF
Prior. indstil. i AF-S Afbalanceret vægtn.
Prior. indstil. i AF-C Afbalanceret vægtn.
Fokusområde Bred
Fokusindstillinger
Skift L/V AF-omr. Fra
AF-lampe Auto
AF-låsning i midten Fra
Ansigt/øje-AF-inds. (Ansigt/øjenprio. AF) Til
Ansigt/øje-AF-inds. (Motivregistrering) Menneske
Ansigt/øje-AF-inds. (Vis ansigtsreg.ram.) Fra
Ansigt/øje-AF-inds. (Dyreøjevisning) Til
AF-sporingsføls. 3(Standard)
AF-system Fasedetektion AF
Blændefremfør. i AF Standard
AF m/udløserk. Til
Præ-AF Fra
Eye-Start AF Fra
AF-områderegist. Fra
Slet regi. AF-omr.
Slet autom. AF-omr. Fra
Vis kont. AF-område Til
Fasedetekt.område Fra
AF-mikrojust.* (AF-justeringsindstil.)

* Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

Fra
AF-mikrojust.* (Slet)

* Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

AF-mikrojust.* (mængde)

* Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

±0
Ekspon.komp. ±0,0
Nulstil EV-kompens. Nulstil
ISO ISO AUTO
ISO AUTO min. LH  Standard
Lysmålermetode Multi
Ansigtspri. multimål Til
Punkt f. punktmåling Centrum
Ekspon.trin 0,3 EV
AEL med udløser Auto
Just. ekspo.stand. ±0,0
Blitztilstand Autoblitz
Blitzkompens. ±0,0
Eksp.komp.indst Omgiv.&blitz
Trådløs blitz Fra
Rødøjereduktion Fra
Indst. f. ekstern blitz (Udløs.indst. eks. bli.)
Indst. f. ekstern blitz (Spec.indst. eks. blitz)
Hvidbalance Auto
Prior. indstil. i AWB Standard
DRO/Auto HDR D-områdeoptimering: Auto
Kreativ indst. Standard
Billedeffekt Fra
Billedprofil Fra
Fokusforstørrelse
Fokusforstørrelsestid Ingen begræns.
Før. fokusforstør. x1.0
AF i Fokusforstør. Til
MF-hjælp Til
Maksimumindstilling (Maksimumvisning) Fra
Maksimumindstilling (Maksimumniveau) Mellem
Maksimumindstilling (Maksimumfarve) Hvid
Anti-flicker-opt. Fra
Ansigtsregistrering
Regist. ansigtsprio. Til

Kamera- indstillinger2

MENU-punkter  Standard indstillingsværdi Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Eksponeringstilst. Auto programmeret
Eksponeringstilst. Auto programmeret
Filformat XAVC S HD
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]) 30p 60M/25p 60M
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
S&H-motionindst. ( Optageindstilling) 30p/25p
S&H-motionindst. ( Billedfrekvens) 120fps/100fps
Proxyoptagelse Fra
AF-drevhast. Normal
AF-sporingsføls. Standard
Auto langsom luk. Til
Lydoptagelse Til
Lydoptagelsesniveau 26
Lydniveauvisning Til
Timing af lydudgang Live
Reduktion af vindstøj Fra
Markørvisning Fra
Markørindstil. (Centrum) Fra
Markørindstil. (Formatforhold) Fra
Markørindstil. (Sikkerhedszone) Fra
Markørindstil. (Vejledningsramme) Fra
Videolampetilstand Kobl til tænd/sluk
Optag film m. udløs. Fra
Lydløs optagelse Fra
El. første luk.gardin Til
Udløs u/obj. Aktiver
Udløs uden kort Aktiver
SteadyShot Til
SteadyShot-indstil. (SteadyShot-juster.) Auto
SteadyShot-indstil. (SteadyS.-brændvid.) (når [SteadyShot-juster.] er indstillet til [Manuel]) 8mm
Zoom
Zoomindstilling Kun optisk zoom
Rotation af zoomring Venstr.(W)/Højre(T)
DISP-knap (Skærm) Vis alle oplysn.
DISP-knap (Søger) Niveau
FINDER/MONITOR Auto
Billedfrek. f. søger Standard
Zebraindstilling (Zebravisning) Fra
Zebraindstilling (Zebraniveau) 70
Gitterlinje Fra
Vejled. ekspon.indst. Fra
Live View-visning Indstillingseffekt til
Længde kont. optag. Ikke vist
Autovisning Fra
Specialtast (Kontrolhjul) Ikke indstillet
Specialtast (Brugertilpas. knap 1) Hvidbalance
Specialtast (Brugertilpas. knap 2) Fokusområde
Specialtast (Brugertilpas. knap 3) Fokustilstand
Specialtast (Brugertilpas. knap 4) Vælg Brug touchscr.
Specialtast (Midterkn. multivælg.) Standard fokus
Specialtast (Funk. af midterknap) Øje-AF
Specialtast (Venstre knap-funk.) Fremf.metode
Specialtast (Funkt. af højreknap) ISO
Specialtast(Ned-knap) Ikke indstillet
Specialtast (Funkt. af AEL-knap) AEL-hold
Specialtast (AF-ON-knap) AF til
Specialtast (Lås fokus-knap) Fokuslås
Specialtast (Kontrolhjul) Følg special ()
Specialtast (Brugertilpas. knap 1) Følg special ()
Specialtast (Brugertilpas. knap 2) Følg special ()
Specialtast (Brugertilpas. knap 3) Følg special ()
Specialtast (Brugertilpas. knap 4) Følg special ()
Specialtast (Midterkn. multivælg.) Følg special ()
Specialtast (Funk. af midterknap) Følg special ()
Specialtast (Venstre knap-funk.) Følg special ()
Specialtast (Funkt. af højreknap) Følg special ()
Specialtast (Ned-knap) Følg special ()
Specialtast (Funkt. af AEL-knap) Følg special ()
Specialtast (AF-ON-knap) Følg special ()
Specialtast (Lås fokus-knap) Følg special ()
Specialtast (Brugertilpas. knap 1) Følg special(/)
Specialtast (Brugertilpas. knap 2) Følg special(/)
Specialtast (Brugertilpas. knap 3) Beskyt
Specialtast (Fn/ knap) Send til smartphone
Funktionsmenuindst.
Opsætning af vælger Av Tv
Rotation af Av/Tv Normal
Ev-komp. m. vælger Fra
MOVIE-knap Altid
Lås af betjen.dele Fra
Lydsignaler Til
Funktionsring (Obj.) Powerfokus

Netværk

For at nulstille punkterne for [Netværk] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser] eller [Nulstil netværksinds.]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter  Standard indstillingsværdi
Send til smartph.-fk. (Send til smartphone)
Send til smartph.-fk. ( Sender mål) Kun proxy
Send til computer
FTP-overførselsfunk. (FTP-overførsel)
FTP-overførselsfunk. (Vis FTP-resultat)
FTP-overførselsfunk. (Vælg FTP-server) FTP-server 1
FTP-overførselsfunk. (FTP-server 1)
FTP-overførselsfunk. (FTP-server 2)
FTP-overførselsfunk. (FTP-server 3)
Vis på tv
Kont. m, smartphone (Kont. m, smartphone) Fra
Kont. m, smartphone ( Tilslutning)
Kont. m, smartphone (Altid tilsluttet) Fra
Flytilstand Fra
Wi-Fi-indstillinger (WPS-tryk)
Wi-Fi-indstillinger (Adgangspunktindst.)
Wi-Fi-indstillinger (Vis MAC-adresse)
Wi-Fi-indstillinger (Nulstil SSID/kode)
Bluetooth-indstil. (Bluetooth-funktion) Fra
Bluetooth-indstil. (Parring)
Bluetooth-indstil. (Vis enhedsadresse)
Inds. lænk stedinfo (Lænk. til stedinfo.) Fra
Inds. lænk stedinfo (Auto. tidskorrektion) (når [Lænk. til stedinfo.] er indstillet til [Til]) Til
Inds. lænk stedinfo (Auto. områdejust.) (når [Lænk. til stedinfo.] er indstillet til [Til]) Til
Bluetooth-fjernb. Fra
Rediger enhedsnavn
Import. rodcertifikat
Nulstil netværksinds.

Afspil

For at nulstille punkterne for [Afspil] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter  Standard indstillingsværdi
Beskyt
Roter
Slet
Bedømmelse
Bedøm.indst. (spec.)
Angiv udskrivning
Kopier
Gem som foto
Forstør
Frst. første forstør. Standard forstørrelse
Forstør første pos. Fokuseret position
Diasshow (Gentag) Fra
Diasshow (Interval) 3 sek.
Vælg afspil.medie Slot 1
Visningstilstand Datovisning
Billedindeks 9 billeder
Vis som gruppe Fra
Visningsrotation Auto
Indst. f. billedspring (Vælg vælger) Forreste vælger
Indst. f. billedspring (Billedspringsmetode) Et efter et
Kont. afs. Interval
Afsp.hast. Interval 5

Opsætning

For at nulstille punkterne for [Opsætning] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter Standard indstillingsværdi
Skærmlysstyrke Manuel
Søgerlysstyrke Auto
Farvetemp. i søger ±0
Gamma-visn.hjælp Fra
Indst. for lydstyrke 7
Bekræft slet "Annul." først
Visningskvalitet Standard
Starttid strømbesp. 1 min.
Auto sluk strøm-tmp Standard
NTSC/PAL-vælger
Rensetilstand
Brug touchscreen Fra
Berør.panel/-plade Kun berøringspanel
Berøringspladeindst. (Betjen. lodret orient.) Til
Berøringspladeindst. (Berøringspos.tilst.) Absolut position
Berøringspladeindst. (Betjeningsområde) Højre 1/2
Demotilstand Fra
TC/UB-indstillinger (Indst. af TC/UB-visn.) Tæller
TC/UB-indstillinger (TC Preset)
TC/UB-indstillinger (UB Preset)
TC/UB-indstillinger (TC Format) DF
TC/UB-indstillinger (TC Run) Rec Run
TC/UB-indstillinger (TC Make) Preset
TC/UB-indstillinger (UB Time Rec) Fra
IR-fjernbetjening Fra
HDMI-indstillinger (HDMI-opløsning) Auto
HDMI-indstillinger ( 24p/60p-udgang) 60p
HDMI-indstillinger (HDMI-info.visn.) Til
HDMI-indstillinger ( TC-udgang) Fra
HDMI-indstillinger ( REC-kontrol) Fra
HDMI-indstillinger (KONTROL TIL HDMI) Til
Vælg 4K-udgang Hukom.kort+HDMI
USB-tilslutning Auto
USB-LUN-indstilling Flere
USB-strømforsyning Til
Fjern-pc-indstil. (Lagringsdest. stillbil.) Kun pc
Fjern-pc-indstil. (RAW+J Gem bill. pc) RAW og JPEG
Sprog
Indst.dato/tid
Indstilling af sted
Ophavsretsinfo. (Skriv ophavsretsinfo.) Fra
Ophavsretsinfo. (Indstil fotograf)
Ophavsretsinfo. (Indst. ophavsretsind.)
Ophavsretsinfo. (Vis ophavsretsinfo.)
Formater
Filnummer Serie
Indstil filnavn DSC
Optagemedieindstil. (Priori. optagemedie) Slot 1
Optagemedieindstil. (Optagetilstand) Standard
Optagemedieindstil. (Auto. skift opt.medie) Fra
Vælg REC-mappe
Ny mappe
Mappenavn Standardformat
Gendan billed-db.*

* Dette udføres ikke, selv når du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

Vis plads på medie
Version
Nulstil indstilling

Min menu

For at nulstille punkterne for [Min menu] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser] eller [Slet alt]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter Standard indstillingsværdi
Tilføj punkt
Sortér punkt
Slet punkt
Slet side
Slet alt