Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.

Изображение на разделен екран и компоненти, показващи всяка част по число. Горна половина, 1. Граница, 2. Икона на границата, 3. Долна половина, 4. Долна област, от дясно на ляво, от 5 до 7.

  1. Приложение 1
  2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
  3. Икона превключване в няколко прозореца – Натиснете (икона превключване в няколко прозореца), за да изберете приложения. (икона превключване в няколко прозореца) се появява, когато плъзнете границата на разделен екран.
  4. Приложение 2
  5. Бутон за общ преглед на приложенията – избира наскоро използвано приложение за долния прозорец
  6. Бутон Начало – връщане към началния екран
  7. Бутон Назад – връщане към предходния екран в приложение или затваряне на приложението

Забележка

  • Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

  1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

  1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.