Single Bracket

Nasnímajú sa viaceré zábery, zatiaľ čo sa expozícia automaticky posunie od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej. Po nasnímaní môžete zvoliť záber, ktorý vyhovuje vášmu zámeru.
Keďže sa po každom stlačení tlačidla spúšte zhotoví jeden záber, pre každý záber môžete upraviť zaostrenie alebo kompozíciu záberu.

 1. Zvoľte (Stupňovanie) otočením otočného prepínača režimov činnosti.
  • Otočte otočný prepínač režimov činnosti pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti.
 2. MENU (Camera Settings1) → [Bracket Settings][Bracket Type][Single Bracket] → požadovaný režim.
  • Prostredie nastavenia pre [Bracket Type] je možné zobraziť stlačením tlačidla Fn.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.
  • Stlačte tlačidlo spúšte na nasnímanie každého záberu.

Podrobnosti položky ponuky

Napríklad, keď sa zvolí [Single Bracket: 0.3EV 3 Image], postupne sa nasnímajú tri zábery s posuvom hodnoty expozície nahor a nadol v prírastkoch po 0,3 EV.

Poznámka

 • Keď je zvolená možnosť [ISO AUTO] v režime [Manual Exposure], expozícia sa zmení na základe nastavenia hodnoty citlivosti ISO. Ak sa zvolí iné nastavenie ako [ISO AUTO], expozícia sa zmení na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
 • Pri korekcii expozície sa expozícia posunie na základe korekcie príslušnej hodnoty.
 • Snímanie so stupňovaním nie je dostupné v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]