File/Folder Settings (statický záber)

Nastavia sa názvy súborov pre statické zábery, ktoré sa budú snímať, pričom sa určia priečinky na ukladanie nasnímaných statických záberov.

  1. MENU → (Setup) → [File/Folder Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

File Number:
Môžete nastaviť spôsob priraďovania čísel súborov statickým záberom.
[Series]: Čísla súborov sa pre každý priečinok neresetujú.
[Reset]: Čísla súborov sa resetujú pre každý priečinok.
Forced File No. Reset:
Resetuje sa číslo súboru statického záberu a vytvorí sa nový priečinok.
Set File Name:
Môžete určiť prvé tri znaky názvu súboru.
Folder Name:
Môžete nastaviť spôsob priraďovania názvov priečinkov.
[Standard Form]: Priečinky sa pomenujú ako „číslo priečinka + MSDCF“.
Príklad: 100MSDCF
[Date Form]: Priečinky sa pomenujú ako „číslo priečinka + Y (posledná číslica roka)/MM/DD“.
Príklad: 10090405 (číslo priečinka: 100; dátum: 04/05/2019)

Rada

  • Nastavenia pre [File Number] a [Set File Name] sa použijú pre slot 1 aj slot 2.
  • Keď sa [File Number] nastaví na [Series], čísla súborov sa budú postupne priraďovať v rámci pamäťových kariet v slotoch, aj keď zmeníte nastavenie [Prioritize Rec. Media].

Poznámka

  • Pre [Set File Name] je možné použiť len veľké písmená, čísla a podčiarknutie. Podčiarknutie nie je možné použiť pre prvý znak.
  • Príslušné tri znaky určené pomocou [Set File Name] sa použijú len pre súbory zaznamenané po vykonaní tohto nastavenia.