Ovládanie fotoaparátu z počítača (PC Remote Function)

Použije sa pripojenie prostredníctvom Wi-Fi alebo USB atď. na ovládanie fotoaparátu z počítača vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov v počítači.

Vopred zvoľte MENU → (Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].

Podrobnosti o [PC Remote Function] nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-9m2/pcremote.php

 1. MENU (Network) → [PC Remote Function] → Zvoľte položku na nastavenie a potom zvoľte požadované nastavenie.
 2. Pripojte fotoaparát k počítaču a potom spustite Imaging Edge (Remote) v počítači.
  Teraz môžete ovládať fotoaparát pomocou Imaging Edge (Remote).
  • Spôsob pripojenia fotoaparátu a počítača závisí od nastavenia pre [PC Remote Cnct Method].

Podrobnosti položky ponuky

PC Remote:
Nastaví sa možnosť použitia funkcie [PC Remote]. ([On] / [Off])
PC Remote Cnct Method:
Zvolí sa spôsob pripojenia, keď sa fotoaparát pripojí k počítaču pomocou [PC Remote].([USB]/[Wired LAN]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi Access Point])
Pairing:
Keď sa [PC Remote Cnct Method] nastaví na [Wired LAN] alebo [Wi-Fi Access Point], spárujte fotoaparát s počítačom.
Wi-Fi Direct Info.:
Zobrazia sa informácie potrebné na pripojenie k fotoaparátu z počítača, keď sa [PC Remote Cnct Method] nastaví na [Wi-Fi Direct].
Still Img. Save Dest.:
Nastavenie možnosti ukladania statických záberov do fotoaparátu aj počítača počas diaľkového snímania pomocou počítača. ([PC Only]/[PC+Camera]/[Camera Only])
RAW+J PC Save Img:
Zvolí sa typ súborov na prenos záberov do počítača, keď sa [Still Img. Save Dest.] nastaví na [PC+Camera]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
PC Save Image Size:
Zvolí sa veľkosť súborov na prenos záberov do počítača, keď sa [Still Img. Save Dest.] nastaví na [PC+Camera]. Preniesť je možné súbor vo formáte JPEG s pôvodnou veľkosťou alebo súbor vo formáte JPEG s veľkosťou ekvivalentnou 2M. ([Original]/[2M])
Connect without Pairing:
Voľba možnosti pripojenia fotoaparátu k počítaču bez spárovania, keď sa [PC Remote Cnct Method] nastaví na [Wired LAN] alebo [Wi-Fi Access Point]. (keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie2.00 alebo novšej) ([Enable]/[Disable])


Spôsob pripojenia fotoaparátu a počítača

Keď je [PC Remote Cnct Method] nastavený na [USB]

Pripojte fotoaparát a počítač pomocou kábla USB Type-C (je súčasťou dodávky).


Keď je [PC Remote Cnct Method] nastavený na [Wired LAN]

Pripojte fotoaparát k počítaču alebo spínaciemu rozbočovaču pomocou bežne dostupného kábla LAN. Fotoaparát a počítač sa musia vopred spárovať, ak sa [Connect without Pairing] nastaví na [Disable].

Pripojte fotoaparát a počítač alebo spínací rozbočovač pomocou kábla LAN a zvoľte MENU → (Network) → [PC Remote Function][Pairing] vo fotoaparáte a potom použite Remote Camera Tool na spárovanie fotoaparátu a počítača. Zvoľte [OK] na obrazovke potvrdenia spárovania zobrazenej vo fotoaparáte na dokončenie spárovania.

 • Informácie o spárovaní sa odstránia, keď vrátite fotoaparát na predvolené nastavenia.

Keď je [PC Remote Cnct Method] nastavený na [Wi-Fi Direct]

Použite fotoaparát ako prístupový bod a pripojte počítač k fotoaparátu priamo prostredníctvom Wi-Fi.

Zvoľte MENU(Network) → [PC Remote Function][Wi-Fi Direct Info.] na zobrazenie informácií o pripojení prostredníctvom Wi-Fi (SSID a heslo) týkajúcich sa fotoaparátu. Pripojte počítač a fotoaparát s použitím informácií o pripojení prostredníctvom Wi-Fi zobrazených vo fotoaparáte.


Keď je [PC Remote Cnct Method] nastavený na [Wi-Fi Access Point]

Pripojte počítač a fotoaparát prostredníctvom Wi-Fi s použitím bezdrôtového prístupového bodu. Fotoaparát a počítač sa musia vopred spárovať, ak sa [Connect without Pairing] nastaví na [Disable].

Zvoľte MENU(Network) → [Wi-Fi Settings][WPS Push] alebo [Access Point Set.] na pripojenie fotoaparátu k bezdrôtovému prístupovému bodu. Pripojte počítač k rovnakému bezdrôtovému prístupovému bodu.
Zvoľte MENU → (Network) → [PC Remote Function][Pairing] vo fotoaparáte a potom použite Imaging Edge (Remote) na spárovanie fotoaparátu a počítača. Zvoľte [OK] na obrazovke potvrdenia spárovania zobrazenej vo fotoaparáte na dokončenie spárovania.

 • Informácie o spárovaní sa odstránia, keď vrátite fotoaparát na predvolené nastavenia.

Poznámka

 • Keď sa do fotoaparátu vloží pamäťová karta, na ktorú nie je možný záznam, snímanie statických záberov nebude možné ani po nastavení [Still Img. Save Dest.] na [Camera Only] alebo [PC+Camera].
 • Keď sa zvolí [Camera Only] alebo [PC+Camera] a vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta, uzávierka sa neuvoľní ani po nastavení [Release w/o Card] na [Enable].
 • Pokiaľ sa vo fotoaparáte zobrazuje statický záber, snímanie pomocou [PC Remote] nie je možné.
 • [RAW+J PC Save Img] sa dá zvoliť len vtedy, keď je [File Format] nastavený na [RAW & JPEG].
 • Ak nastavíte [Connect without Pairing] na [Enable], k fotoaparátu môžu získať prístup neoprávnené tretie strany. Spoločnosť Sony nebude niesť zodpovednosť za žiadne problémy či škodu spôsobené nastavením [Connect without Pairing] na [Enable]. (keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej)