Anti-dust Function

Ak sa prach alebo nečistoty dostanú dovnútra fotoaparátu a prilepia k povrchu obrazového snímača, vyčistite obrazový snímač pomocou [Cleaning Mode]. Môžete tiež nastaviť možnosť zatvorenia uzávierky, keď vypnete fotoaparát, takže sa zabráni prilepeniu prachu alebo nečistôt k obrazovému snímaču.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

  1. MENU (Setup) → [Anti-dust Function] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Cleaning Mode :
Obrazový snímač mierne zavibruje, a tým sa zbaví prachu. Ak je to potrebné, na vyčistenie povrchu obrazového snímača použite bežne dostupné dúchadlo.
Shutter When Pwr OFF :
Nastaví sa možnosť zatvorenia uzávierky, keď vypnete fotoaparát. ([On]/[Off])
  • Ak zvolíte možnosť [On], uzávierka sa zatvorí, keď nastavíte hlavný vypínač ON/OFF (napájanie) do polohy vypnutia OFF, pokiaľ je fotoaparát zapnutý. Vezmite do úvahy, že zatvorenie uzávierky môže trvať istý čas po nastavení hlavného vypínača ON/OFF (napájanie) do polohy vypnutia OFF.
    Uzávierka tiež vydá zvuk, keď sa hlavný vypínač ON/OFF (napájanie) nastaví do polohy zapnutia ON alebo vypnutia OFF.

Rada

  • Ak chcete vyčistiť obrazový snímač svojpomocne, vykonajte [Cleaning Mode], alebo nastavte [Shutter When Pwr OFF] na [Off].

Poznámka

  • Keď je [Shutter When Pwr OFF] nastavené na [On], pred uskladnením fotoaparátu nasaďte kryt objektívu. V opačnom prípade môže dôjsť k zaostreniu zdroja silného svetla (ako je slnečné svetlo) vnútri fotoaparátu a spôsobiť dym alebo požiar. Dokonca aj keď sa zdroj svetla nachádza mierne mimo zorného uhla, stále môže spôsobiť dym alebo vznik požiaru, keď sa kryt objektívu nenasadí.
  • Nedotýkajte sa zatvorenej uzávierky prstami ani ju nečistite pomocou dúchadla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu uzávierky.
  • Ak hrozí riziko prilepenia kvapiek vody k uzávierke, nastavte [Shutter When Pwr OFF] na [Off]. Ak sa [Shutter When Pwr OFF] nastaví na [On], kvapky vody sa môžu prilepiť k uzávierke a spôsobiť poruchu.
  • Pred vykonávaním čistenia sa uistite, že je úroveň stavu nabitia akumulátora (3 zostávajúce ikony batérie) alebo vyššia.
  • Aj keď sa [Shutter When Pwr OFF] nastaví na [On], uzávierka sa nezatvorí, keď sa napájanie vypne kvôli aktivácii úsporného režimu alebo vybitiu batérie. V tomto prípade môžete uzávierku zatvoriť zapnutím a opätovným vypnutím fotoaparátu.