Zobrazenie načasovania spustenia (Shoot. Timing Disp.)

Nastaví sa možnosť zobrazenia značiek (ako je rámček) na displeji počas snímania. Táto funkcia je užitočná v situáciách, v ktorých je ťažké určiť načasovanie snímania len na základe sledovania displeja, ako napríklad pri vypnutí zvuku uzávierky.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Shoot. Timing Disp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On: Type1:
Zobrazí sa rámček (tmavá farba) okolo rámčeka zaostrovania.
On: Type2:
Zobrazí sa rámček (svetlá farba) okolo rámčeka zaostrovania.
On: Type3:
Zobrazí sa (tmavá farba) v štyroch rohoch displeja.
On: Type4:
Zobrazí sa (svetlá farba) v štyroch rohoch displeja.
Off:
Počas snímania bez zatemnenia sa načasovanie spustenia uzávierky nezobrazí.

[On: Type1] / [On: Type2] (Príklad: [Focus Area] sa nastaví na [Center])

[On: Type3] / [On: Type4]