Save/Load Settings

Môžete uložiť nastavenia fotoaparátu na pamäťovú kartu/načítať nastavenia fotoaparátu z pamäťovej karty. Môžete tiež načítať nastavenia z iného fotoaparátu rovnakého modelu.

  1. MENU → (Setup) → [Save/Load Settings] → požadovaná položka.

Podrobnosti položky ponuky

Save:
Aktuálne nastavenia tohto fotoaparátu sa uložia na pamäťovú kartu.
Load:
Načítajú sa nastavenia z pamäťovej karty do tohto fotoaparátu.
Delete:
Odstránia sa nastavenia uložené na pamäťovej karte.


Nastavenia, ktoré sa nedajú uložiť

Nasledujúce parametre nastavení sa nedajú uložiť pomocou funkcie [Save/Load Settings]. (Položky ponuky bez parametrov nastavení, ako sú [Focus Magnifier], nie sú uvedené.)

Camera Settings1
AF Micro Adj.
White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3
Face Registration

Camera Settings2
Zoom

Network
FTP Transfer Func. *
Wi-Fi Settings
Wired LAN Setting
Edit Device Name
Import Root Certificate
Security(IPsec)

* Môžete uložiť alebo načítať nastavenia v rámci [FTP Transfer Func.] voľbou MENU → (Network) → [FTP Transfer Func.][Save/Load FTP Settings]. Podrobnosti nájdete v časti „FTP Help Guide“.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/


Playback
View Mode

Setup
Language
Date/Time Setup
Area Setting
IPTC Information
Copyright Info

Poznámka

  • Uložiť je možné maximálne 10 nastavení na jednu pamäťovú kartu. Keď je už uložených 10 nastavení, nie je možné vykonať [Save New]. Odstráňte existujúce nastavenia pomocou [Delete], alebo ich prepíšte.
  • Na uloženie alebo načítanie údajov sa použije len slot 1. Nie je možné zmeniť cieľový slot uloženia/načítania.
  • Nie je možné načítať nastavenia z fotoaparátu iného modelu.
  • Túto funkciu môžete použiť na uloženie nastavení zaregistrovaných v [ / Memory]. Možnosť [Save/Load Settings] však bude nedostupná, keď sa otočný prepínač režimov nastaví na 1/2/3 (Memory recall). Pred použitím tejto funkcie nastavte otočný prepínač režimov do inej polohy ako 1/2/3.