Informace o voděodolnosti těchto sluchátek s mikrofonem

Voděodolnost těchto sluchátek s mikrofonem

  • Voděodolnost této jednotky odpovídá kategorii IPX4 1) v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Jednotku ovšem nelze používat ve vodě. Pokud nebude jednotka používána správně, do jednotky může vniknout voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. (Kryt portu micro-USB musí být řádně uzavřen.)
    Přečtěte si následující upozornění a používejte jednotku správně.

1)IPX4 (stupeň ochrany proti postříkání vodou): Ochrana proti postříkání vodou z jakéhokoli směru.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti

Platí pro: Sladká voda, voda z vodovodu, pot
Neplatí pro: Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost jednotky vychází z měření společnosti Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Zachování voděodolnosti

Přečtěte si pozorně následující upozornění a používejte sluchátka s mikrofonem správně.

  • Kryt portu micro-USB je důležitý pro zajištění odolnosti proti postříkání. Před použitím těchto sluchátek s mikrofonem se ujistěte, že je kryt portu micro-USB řádně zavřen. Pokud kryt není řádně uzavřen kvůli cizímu objektu nebo mezeře, jednotka není odolná proti postříkání a může dojít k poruše kvůli vniknutí vody.
  • Nevystavujte otvor pro výstup zvuku proudu vody, mohlo by tak dojít k narušení odolnosti proti postříkání.
  • Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí, například v koupelně.
  • Kapky vody ze sluchátek setřete měkkým suchým hadříkem. Pokud v otvoru návleku zůstane voda, reprodukovaný zvuk může být ztlumený nebo nemusí být zvuk reprodukován vůbec. V takovém případě sundejte návlek, otočte zvukovod směrem dolů a několikrát s ním zatřeste, aby voda vytekla.

  • Pokud necháte kapky vody na sluchátkách s mikrofonem v chladném prostředí, sluchátka s mikrofonem mohou zmrznout. Po použití vodu setřete. Jinak může dojít k poruše.
  • Po dlouhodobém používání mohou sluchátka s mikrofonem prasknout nebo se deformovat. Pokud zpozorujete prasknutí nebo deformaci, přestaňte sluchátka s mikrofonem používat a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.