Spárování a připojení k jiným zařízením Bluetooth

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátky s mikrofonem.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

 2. Na zařízení Bluetooth vyhledejte sluchátka s mikrofonem zahájením postupu párování.

  Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WI-SP500].

  Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

 3. Vyberte možnost [WI-SP500] zobrazenou na obrazovce zařízení [Bluetooth] pro párování.

  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

 4. Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

  V závislosti na zařízení Bluetooth mohou být sluchátka s mikrofonem automaticky připojena k tomuto zařízení, jakmile jsou zařízení spárována. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

Poznámka

 • Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení.

   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.

  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.

   Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.

 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.