Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Počítač kompatibilní s rozhraním Bluetooth (Windows 10) můžete vzájemně registrovat (spárovat) se sluchátky s mikrofonem a vytvořit připojení Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátky s mikrofonem.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
 • Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
 • V závislosti na počítači může být zapotřebí zapnout vestavěný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

 2. Probuďte počítač z režimu spánku.
 3. Zaregistrujte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.
  1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
  2. Klikněte na volbu [Devices].

  3. Zapněte funkci Bluetooth kliknutím na záložku [Bluetooth] a následným kliknutím na tlačítko [Bluetooth].

  4. Zvolte [WI-SP500], potom klikněte na [Pair].

  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  Sluchátka s mikrofonem a počítač jsou vzájemně spárovány a připojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)“.

  Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-SP500], zopakujte postup znovu od kroku 3.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

Poznámka

 • Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení.
   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Při inicializaci sluchátek s mikrofonem jsou odstraněny všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.