Използване на клавиша за камерата като клавиш за пряк пък за действия на Ускорител за игри

На клавиша за камерата можете да задавате действие в Ускорител за игри, използвано по време на игра. Можете да променяте настройката поотделно за всяка игра.
  1. Докоснете (Плаваща икона) > [Основни настройки] > [Хардуерен бърз клавиш] > [Натискане на клавиша за камерата], след това изберете опция.
    • [По подр. (настр. на устр.)]: Приложете настройките на устройството.
    • [Отв./затв. „Ускор. за игри“]: Отворете или затворете менюто Ускорител за игри.
    • [Оптимизиране на сензорната зона вкл./изкл.]: Включете или изключете функцията [Оптимиз. сензорна зона].

Забележка

  • Функцията [Оптимиз. сензорна зона] е налична, когато [Вид меню] е зададена на [Лента за издърпване надолу] и устройството е в режим пейзаж. Ако се появи съобщение, когато натиснете клавиша за камерата, потвърдете описанията на настройките за функцията [Оптимиз. сензорна зона].
  • Функцията [Забр. клавиша за камера] в [Настройки за фокусиране на ресурси] се изключва, когато към клавиша за камерата е зададено действие към Ускорител за игри.

Съвет

  • За да промените настройката [Хардуерен бърз клавиш] за всички добавени преди това игри, в основния екран на Ускорител за игри докоснете (икона Настройки на Ускорител за игри) > [Хардуерен бърз клавиш по подр.] > [Натискане на клавиша за камерата], след което изберете опция и докоснете [ПРИЛОЖИ].