Korzystanie z karty microSD

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Wkładanie karty microSD do odtwarzacza.
 • Wyjmowanie karty microSD z odtwarzacza.
 • Formatowanie karty microSD z poziomu odtwarzacza.
  Aby móc korzystać z karty microSD w odtwarzaczu, należy najpierw sformatować kartę microSD z poziomu odtwarzacza.
 1. Włóż kartę microSD.

  Otwórz pokrywę gniazda karty microSD ().

  Wsuń kartę microSD, aż wskoczy na swoje miejsce ().
  Upewnij się, że karta microSD wkładana jest we właściwym kierunku. Złote styki powinny być skierowane do góry.

  Zamknij pokrywę ().

  Odtwarzacz rozpocznie aktualizację bazy danych.

  Po zakończeniu aktualizacji pojawi się ekran biblioteki.

 2. Sformatuj kartę microSD.

  Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj] – [Formatuj kartę SD].

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

Wyjmowanie karty microSD

Przed wyjęciem karty microSD z odtwarzacza, najpierw odinstaluj kartę microSD z poziomu odtwarzacza.

 1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Podłącz/odłącz kartę SD] – [OK].

 2. Otwórz pokrywę gniazda karty microSD. Upewnij się, że kontrolka dostępu () jest wyłączona.

 3. Dociśnij kartę microSD w gnieździe karty microSD.

  Karta microSD zostanie wysunięta.

 4. Wyjmij kartę microSD. Następnie zamknij pokrywę gniazda karty microSD.

Uwaga

 • Z poziomu odtwarzacza nie można przesyłać danych pomiędzy pamięcią odtwarzacza a kartą microSD.
 • Jeśli odtwarzacz nie rozpoznaje karty microSD, wyjmij kartę microSD i włóż ją ponownie do odtwarzacza.
 • Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów niż karta microSD do gniazda kart microSD.
 • Jeśli włożona karta microSD zawiera dużą ilość danych, może upłynąć około 10 minut lub dłużej zanim odtwarzacz zaktualizuje bazę danych.
 • Po wyjęciu karty microSD następujące informacje zostaną usunięte.
  • Aktualnie odtwarzane nagranie.
  • Pozycja odtwarzania.
  • Utwory i kolejność odtwarzania na ekranie listy utworów
  • Informacja o zakładce utworów na karcie microSD.
 • Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie microSD. Zapisz kopię zapasową ważnych danych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.