Ponowne uruchamianie, formatowanie i inicjowanie odtwarzacza

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Resetowanie odtwarzacza.
 • Formatowanie pamięci odtwarzacza.
 • Reorganizacja bazy danych na odtwarzaczu.
 • Inicjowanie odtwarzacza.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat każdej funkcji. Następnie wybierz odpowiednią opcję menu.

 1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj].
 2. Dotknij operacji, która ma być wykonana.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

  [Zresetuj wszystkie ustawienia] Ta operacja powoduje przywrócenie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych.

  Jeśli wybierzesz tę operację, odtwarzacz zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

  [Formatuj pamięć masową systemu] Ta operacja formatuje pamięć wewnętrzną odtwarzacza. Należy zauważyć, że wszystkie dane (w tym przykładowe dane) przechowywane na odtwarzaczu zostaną usunięte. Zapisz kopię zapasową ważnych danych.
  [Odbuduj bazę danych] Ta operacja dokona reorganizacji bazy danych na odtwarzaczu.

  Reorganizację bazy danych można wykonać ręcznie.

  [Przywróć konfigurację fabryczną] Ta operacja inicjuje ustawienia i wewnętrzną pamięć. Można przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza. Wszystkie przesłane dane zostaną usunięte. W odtwarzaczu zostaną jednak przywrócone wstępnie zainstalowane próbki nagrań i instalatory jako ustawienia domyślne.

  Jeśli wybierzesz tę operację, odtwarzacz zostanie automatycznie uruchomiony ponownie i uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji.

Wskazówka

 • Nawet w przypadku wykonania polecenia [Zresetuj wszystkie ustawienia], następujące ustawienia nie zmienią się.

  • Czas trwania wybranego utworu
  • Listy zakładek (od 1 do 10)
  • Ustawienia użytkownika w przypadku ekranu biblioteki
  • Informacje o ostatnio przesłanym nagraniu
  • Zaprogramowane stacje radia FM (Odtwarzacz NW-A55L nie ma funkcji radia FM.)
  • Ustawienia zegara
  • Ustawienia języka
  • Ustawienia użytkownika w przypadku polecenia [Wprowadzanie tekstu]

Uwaga

 • Sony nie gwarantuje parametrów w przypadku sformatowania pamięci odtwarzacza z poziomu komputera.
 • Wykonanie jednego z poniższych poleceń menu spowoduje usunięcie informacji o parowaniu urządzeń Bluetooth z odtwarzacza.
  • [Przywróć konfigurację fabryczną]
  • [Zresetuj wszystkie ustawienia]
 • Podczas reorganizacji bazy danych zostaną usunięte następujące informacje.
  • Czas trwania wybranego utworu
  • Kolejność odtwarzania

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.